Αρχαίες και νεοελληνικές διάλεκτοι και σχολικά εγχειρίδια γυμνασίου

Ancient greek and modern greek dialects and secondary school books (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΟΥΡΛΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. Μαρίνα Τζακώστα
 8. Τζακώστα, Μαρίνα | Κατσούδα, Γεωργία | Φλιάτουρας, Ασημάκης
 9. γλωσσική ετερογένεια | γεωγραφικές ποικιλίες | πρότυπη | διάλεκτος | γλωσσικός σχεδιασμός | σχολικά εγχειρίδια
 10. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)/ΑΔΕ62
 11. 7
 12. 82
 13. 1
 14. Περιέχει πίνακες, εικόνες
  • Η γλωσσική ετερογένεια αποτελεί ένα διαχρονικό φαινόμενο∙ αυτή χαρακτηρίζει τόσο την αρχαία όσο και τη νέα ελληνική γλώσσα, όπως πιστοποιεί το πλήθος των γεωγραφικών ποικιλιών που εντοπίζονται και στις δύο μορφές της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, γενικότερα η επικρατούσα προσέγγιση στην εκπαίδευση αναφορικά με τις γεωγραφικές διαλέκτους είναι η εξάλειψή τους και η έμφαση στη διδασκαλία της πρότυπης. Προς αυτήν την κατεύθυνση ευθυγραμμίζεται συνήθως ο γλωσσικός σχεδιασμός κάθε κράτους, προκειμένου να επιτύχει την επικράτηση της πρότυπης έναντι των άλλων ποικιλιών. Σκοπός, λοιπόν, αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση των σχολικών εγχειριδίων του γυμνασίου των τεσσάρων γνωστικών αντικειμένων που αφορούν τη γλώσσα, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια θέση έχουν οι γεωγραφικές διάλεκτοι στα εγχειρίδια αυτά, ώστε να βοηθήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς να προβάλουν τη γεωγραφική ετερογένεια και να αξιοποιήσουν κυρίως τις νεοελληνικές διαλέκτους στην τάξη. Γι’ αυτό αρχικά θα αναφερθούμε στις γεωγραφικές ποικιλίες της αρχαιοελληνικής, τη διαμόρφωση της ελληνιστικής και τη σχέση που έχει με τις αρχαίες διαλέκτους, ενώ στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις νεοελληνικές, τη σχέση τους με τις προηγούμενες μορφές της ελληνικής γλώσσας, σε χαρακτηριστικά τους και τη θέση τους στην ελληνική κοινωνία και ειδικότερα στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, θα διερευνήσουμε τα σχολικά εγχειρίδια των σχετικών με τη γλώσσα γνωστικών αντικειμένων και, τέλος, μετά την εξαγωγή συμπερασμάτων θα καταθέσουμε προτάσεις βελτίωσης του παρεχόμενου σ’ αυτά υλικού.
  • Language variation is a diachronic and cross-linguistic phenomenon. Regarding Greek it is a characteristic of both ancient and modern Greek as evidenced by the great number of dialectal variants reported in both aspects of the language. However, the dominant approach of dialects in education is that language teaching massively focuses on the teaching of the standard language. Cross-linguistic language design and policy harmonizes with this teaching philosophy so that the standard language is the predominant language used. Aim of this research is to investigate the content and the design of secondary school books for the four language subjects in order to note the role of language variants in these books and test whether the content and design of the books help teachers promote language variability and use modern Greek dialects in class. We will, first, refer to the dialectal variants of ancient Greek, the formation of Ηellenistic Koine, the relation of the former to ancient and modern Greek dialects. We will, then, discuss modern Greek dialects, its position in society and education. Then, we will investigate the aforementioned school books and, finally, we will make certain teaching and improvement proposals.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές