Μεταναστευτικές ροές Ελλήνων στις ΗΠΑ και τη Γερμανία τον εικοστό αιώνα: αποτυπώσεις του φαινομένου στον κινηματογράφο και μια πρόταση διδακτικού σεναρίου

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 104
 7. ΕΛΛΗ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
 8. Έλλη Λεμονίδου | Σαλβάνου, Αιμιλία | Mυλωνάκη, Αγγελική
 9. Ιστορία, μετανάστευση, Αμερική, Γερμανία, κινηματογράφος, εκπαιδευτική μεθοδολογία, διδακτικά σενάρια
 10. Δημόσια Ιστορία
 11. 2
 12. 89
 13. 7
  • Το φαινόμενο της μετανάστευσης επέδρασε σημαντικά στη διαμόρφωση της νεοελληνικής ιστορίας και παραμένει επίκαιρο αντικείμενο μελέτης. Ως συμβολή στην κατεύθυνση αυτή, η εργασία συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής διασποράς από τον 15ο έως και τον 20ο αιώνα και αναλύει δύο από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις μεταναστευτικών ροών που σημειώθηκαν τον 20ό αιώνα, προς την Αμερική και τη Γερμανία. Συνδυάζει δε την ανάλυση αυτή με μια διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αποτύπωσε ο κινηματογράφος το φαινόμενο της μετανάστευσης στους προορισμούς αυτούς και με την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, η ανάλυση του μεταναστευτικού φαινομένου εστιάζει στους οικονομικούς και πολιτικούς λόγους που εξώθησαν τους Έλληνες στη μετανάστευση, στα ειδικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι υποψήφιοι μετανάστες κατά τη διαδικασία εκπατρισμού, και στις αντιξοότητες που αντιμετώπισαν, τόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, όσο και κατά τη προσπάθεια ένταξής τους στο νέο τους περιβάλλον. Η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αποτύπωσε ο κινηματογράφος το φαινόμενο της μετανάστευσης στην Αμερική και τη Γερμανία στοχεύει στην ανάδειξη της ποικιλομορφίας με την οποία αποτυπώθηκε το μεταναστευτικό φαινόμενο και του βαθμού εξάρτησης της αποτύπωσης αυτής από το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο παρήχθησαν τα εξεταζόμενα κινηματογραφικά προϊόντα. Για τη διερεύνηση αξιοποιούνται ταινίες κυρίως από τον παλαιό και τον νέο ελληνικό κινηματογράφο, ενώ ο σύγχρονος κινηματογράφος εκπροσωπείται από μια ταινία που θεωρείται ότι χαρακτηρίζει την αλλαγή του βλέμματος της ελληνικής κοινωνίας του 21ου αιώνα προς το μεταναστευτικό φαινόμενο. Σε σχέση με την αξιοποίηση των συμπερασμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η εργασία λαμβάνει υπόψη της βασικές μεθοδολογικές αρχές για τη διδασκαλία της ιστορίας και αναπτύσσει δύο διδακτικά σενάρια σχετικά με τη διδασκαλία της μετανάστευσης στο μάθημα της ιστορίας, για χρήση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  • Emigration patterns were significantly influential in the shaping of Modern Greek history and their study remains relevant. As a contribution in this direction, this thesis reviews basic characteristics of the Greek emigration flows from the 15th to the 20th century and provides a more detailed analysis of two important cases of 20th century emigration, towards the United States of America and Germany. The analysis is combined with a survey of the viewpoints in which these migration patterns were depicted in cinema. Ultimately, relevant conclusions are exploited towards improved methodologies and material for teaching the phenomenon of Greek emigration in the context of history courses. Specifically, the analysis of the emigration dynamics puts focus on the economic and political factors motivating emigration, on the procedural complexities imposed on Greeks desiring to emigrate, and on the difficulties encountered by emigrants during the travel to their destination and during their efforts for integration in the new environment. In surveying how the phenomenon of Greek emigration is depicted in cinema, emphasis is put in showcasing the variety of viewpoints adopted by different motion pictures and in demonstrating the dependence of the viewpoints on the social and political frameworks in which the motion pictures were produced. The survey is based on motion pictures produced mainly in the periods of 1950-70 (era of “classical Greek cinema”) and 1970-80 (era of “modern Greek cinema”), but also includes a relatively recent 21st century motion picture that is useful in depicting changes in the perception of Greek emigration phenomena over time. With respect to the exploitation of the gained understanding in education, the survey builds upon essential methodological principles for teaching history and culminates with the development of methodological patterns for teaching the dynamics and effects of the two considered emigration flows in history classes at a secondary education level.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές