Η Εφημερίς των Κυριών και η "επανάσταση" του δημοσιογραφικού λόγου στην Αθήνα του 19ου αιώνα.

«The Ladies’ Newspaper and the ‘revolutionary’ physiognomy of journalistic speech in Athens during the 19th century» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΙΑ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. Βόγλη, Ελπίδα
 8. ΒΟΓΛΗ, ΕΛΠΙΔΑ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΑΓΙΑΛΗΣ, ΤΑΚΗΣ
 9. Η «Εφημερίς των Κυριών» • Αθήνα 19ου αιώνα • Γυναικεία χειραφέτηση • «Επαναστατικότητα» δημοσιογραφικού λόγου
 10. Δημιουργική Γραφή
 11. 35
 12. 4
  • Περίληψη

   Ο δημοσιογραφικός λόγος αποτέλεσε έναν δυναμικό παράγοντα δημόσιου λόγου από την αρχή της εμφάνισής του και συνδέθηκε με τη συγκέντρωση πληροφοριών και ειδήσεων, με στόχο την ορθή πληροφόρηση των πολιτών σε όλα τα ζητήματα της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την ισχύ και την «επαναστατική» φυσιογνωμία του δημοσιογραφικού λόγου στο χώρο της γυναικείας παρουσίας κατά τον 19ο αιώνα, μέσα από την εφημερίδα αυτή, της γυναικείας γραφής και ανάγνωσης, την «Εφημερίδα των Κυριών», της εκδότριας Καλλιρρόης Σιγανού-Παρρέν.

   Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η φυσιογνωμία της Εφημερίδας και το βιογραφικό της εκδότριας Καλλιρρόης Παρρέν. Στη συνέχεια, ορίζεται σύντομα το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο των συνθηκών διαβίωσης της γυναίκας στην πρωτεύουσα κατά τον 19ο αιώνα και κατόπιν οι συνθήκες, σύμφωνα με τις οποίες ωριμάζει στη συνείδηση των γυναικών η ταυτότητα του φύλου τους.

   Στο κύριο μέρος της εργασίας επιχειρείται να αναδειχθεί η πρωτοποριακή και «επαναστατική» διαχείριση του δημοσιογραφικού λόγου της εφημερίδας με την παράθεση και ανάλυση άρθρων της.

   Στο δημιουργικό μέρος αποκρυσταλλώνονται βιωματικά οι παραπάνω συνθήκες με το διήγημα «Το όνειρο γεννιέται».


   Λέξεις – Κλειδιά

   • Η «Εφημερίς των Κυριών»
   • Αθήνα 19ου αιώνα
   • Γυναικεία χειραφέτηση
   • «Επαναστατικότητα» δημοσιογραφικού λόγου
  • Abstract

   The journalistic discourse has been a dynamic factor of public discourse from the beginning of its appearance and was associated with the gathering of information and news, with the aim of correctly informing citizens on all issues of political, social, economic and cultural life.

   The purpose of this paper is to highlight the power and the "revolutionary" physiognomy of journalistic speech in the field of women's presence during the 19th century, through this newspaper, of women's writing and reading, the "Ladies' Newspaper", published by Kallirrois Siganou-Parren.

   The first part of the paper presents the profile of the Newspaper and the biography of the publisher Kallirrois Parren. Then, the historical and social context of women's living conditions in the capital during the 19th century is briefly defined, and then the conditions, according to which women's gender identity matures in their consciousness.

   In the main part of the paper, an attempt is made to highlight the innovative and "revolutionary" management of the newspaper's journalistic discourse by quoting and analyzing its articles.

   In the creative part, the above conditions are experientially crystallized with the short story "The dream is born".


   Keywords

   • "The Ladies' Journal"
   • 19th century Athens
   • Women's emancipation
   • "Revolutionary" journalistic discourse
 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές