Τα ιδιότυπα τάγματα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη της γερμανικής κατοχής: Μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΕΟΓΛΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 170
 7. Αθανασιάδης, Χάρης
 8. Αθανασιάδης, Χάρης | Μαντζαρίδου, Αρχοντία | Αποστολίδου, Ελένη
 9. Ιδιότυπα τάγματα ασφαλείας, δοσιλογισμός, εμφύλιες συγκρούσεις, συγκρουσιακά θέματα, ιστορική εκπαίδευση, αποσιώπηση
 10. Δημόσια Ιστορία
 11. 68
 12. 1
  • Η ιστορική μνήμη και η αναμόχλευσή της αποτελεί εκ των πραγμάτων μια συναρπαστική και δημιουργική εμπειρία για οποιονδήποτε επιθυμεί να καταπιαστεί με το ιστορικό παρελθόν. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει πως μια τέτοια ενασχόληση δεν ενέχει δυσκολίες, ειδικότερα όταν το ζητούμενο της ιστορικής επεξεργασίας είναι τραυματικές μνήμες που εξάπτουν τα πάθη. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας,  δηλαδή το ζήτημα των ιδιότυπων ταγμάτων ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη της γερμανικής κατοχής. Και τούτο, όχι μόνο επειδή μέσα από τη διερεύνηση του συγκεκριμένου ιστορικού αντικειμένου ο μελετητής έρχεται σε επαφή με τις εμφύλιες συγκρούσεις μεταξύ των Ελλήνων στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Ελλάδα και αντιλαμβάνεται ότι το δίκτυο των εθελοντικών ομάδων που συνεργάζονται με τους κατακτητές είναι και σύνθετο και περίπλοκο. Είναι περισσότερο η δυσάρεστη διαπίστωση πως μια τέτοια πτυχή της κατοχικής Ελλάδας αποσιωπάται ή αποκρύπτεται από την ελληνική ιστορική εκπαίδευση, επειδή πρόκειται για ένα γεγονός με συγκρουσιακές και τραυματικές διαστάσεις. Στο κύριο σώμα, λοιπόν, της παρούσας διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται το ιστορικό πλαίσιο της παρουσίας των ιδιότυπων ταγμάτων στην κατοχική Θεσσαλονίκη, εξετάζεται η θέση που κατέχει το γεγονός διαχρονικά στην σχολική, άρα και στην επίσημη, ιστορική μνήμη, εξηγείται η αξία που έχουν τα συγκρουσιακά ιστορικά ζητήματα για τη μαθητική κοινότητα και συζητείται η αξία που θα μπορούσε να έχει το ειδικότερο αντικείμενο της εργασίας μας, δηλαδή τα ιδιότυπα τάγματα ασφαλείας της κατοχικής Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά εξυπηρετούν την κεντρική στόχευσή της που είναι η παρουσίαση μιας διδακτικής πρότασης η οποία, με βασικό πυρήνα και, ταυτόχρονα, κινητήριο μοχλό την πληθώρα ιστορικών πηγών σχετικών με το θέμα, αναδεικνύει αφενός, κατά την άποψή μας, τη μνήμη έναντι της λήθης ή της αποσιώπησης, και αφετέρου φιλοδοξεί να αντιπαλέψει με την έως τώρα επιλογή της επίσημης σχολικής ιστορίας στο ζήτημα του δοσιλογισμού κατά την κατοχική περίοδο.

  • Historical memory and its probing constitute ipso facto a fascinating and creative experience for anyone who wishes to engage with the historical past. However, this does not mean such an occupation does not involve difficulties, especially when the object of historical processing is traumatic memories that inflame passions. Such a case is also the subject of this thesis, that is, the issue of the idiosyncratic Security Battalions in Thessaloniki during the German occupancy. By investigating the specific historical case, the scholar gets acquainted with the conflicts among the Greeks in German-occupied Greece and realizes that the network of volunteer groups working with the invaders is complex and complicated. Even more unpleasant is finding that such an aspect of occupied Greece is silenced or hidden from Greek historical education because it is an event with controversial and traumatic dimensions. Therefore, in the main body of the thesis, the historical context of the unique Battalions in occupied Thessaloniki is presented. Further, the place the event occupied over time in the school, and consequently, official historical memory, is examined. The value of controversial historical issues for the student community is analyzed, and the value that a more specific subject of our work could have, meaning the distinctive Security Battalions of occupied Thessaloniki, is discussed. All this serves its central objective, which is the presentation of a didactic proposal which, with an essential core and, at the same time, driving force the abundance of historical sources related to the subject, highlights, on the one hand, in our view, memory against oblivion or concealment, and on the other hand, it aspires to fight against the up to now choice of official school history on the issue of dosilogism during the occupation period.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές