Η ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΨΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΠΕΤΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. Γεώργιος Κοτζόγλου
 8. Ρηματική όψη, Τάξεις Υποδοχής, διδασκαλία ελληνικής ως Γ2
 9. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς
 10. 34
 11. 14
  • Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η γραμματική κατηγορία της ρηματικής όψης, λέξικη και γραμματική. Κεντρικός πυρήνας της εργασίας είναι η μελέτη της γραμματικής όψης σε επίπεδο γλωσσολογικών μελετών και διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, η προσοχή εστιάζεται στον τρόπο απόδοσης και διδακτικής της προσέγγισης στα εγχειρίδια της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας σε Τάξεις Υποδοχής ΙΙ του δημοτικού. Σε ένα πρώτο στάδιο αποσαφηνίζονται βασικές θεωρητικές έννοιες και όροι, που αφορούν το περιβάλλον της διγλωσσίας, έπειτα αναλύονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της γραμματικής στην ελληνική ως Γ2 και περιγράφεται η λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής. Σε ένα δέυτερο στάδιο ερευνάται και παρουσιάζεται διεξοδικά σε θεωρητικό επίπεδο η ρηματική όψη, όπως έχει αποτυπωθεί σε παλαιότερες μελέτες και γραμματικές, καθώς και στις σύγχρονες γλωσσολογικές μελέτες. Στη συνέχεια, η θεωρητική αυτή ανάλυση αξιοποιείται ως άξονας για την κριτική επισκόπηση διαθέσιμων γραμματικών εγχειριδίων και εγχειριδίων για τη γλωσσική διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στις Τάξεις Υποδοχής ΙΙ. Πιο αναλυτικά, η εξέταση των εγχειριδίων γίνεται με κριτήριο το βαθμό ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των σύγχρονων γλωσσολογικών πορισμάτων σε επίπεδο θεωρητικής ανάλυσης και διδακτικής προσέγγισης. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της κριτικής επισκόπησης ως προς την επάρκεια κάλυψης της ρηματικής όψης από τα εγχειρίδια αξίζει να σημειωθεί πως αναδύονται σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες, οι οποίες δυσχεραίνουν το έργο των εκπαιδευτικών. Ολοκληρώνοντας, προτείνονται ορισμένες δραστηριότητες ως μια εναλλακτική λύση για την εκμάθηση της λειτουργικής χρήσης της όψης.

  • In this thesis, we shall examine the grammatical category of verb aspect, lexical and
   grammatical. The key aspect of this thesis is the study of grammatical aspect in linguistics studies and in grammar instruction. In particular, we focus on the rendering and the didactical approach of Greek books in L2 that are used in the Reception Classes II of primary schools. At first, theoretical meanings and terms are explained, which concern the concept of bilingualism, as well as the analysis of theoretical approach of Greek grammar teaching in L2 and the description of how Reception Classes function. Afterwards, aspect is investigated and elaborately presented at theoretical level, through earlier and modern linguistics studies. Furthermore, this particular analysis is used as critical overview of available grammar books of Greek language teaching as second language at Reception Classes L2.

   Moreover, the examination of books is done considering the level of incorporation and exploitation of modern grammar findings through theoretical analysis and teaching approach. As for the results of critical overview considering the adequacy in coverage of grammatical aspect in the books, we come across significant weaknesses and deficiency that make teachers work harder. To sum up, certain activities are proposed as an alternative for the sake of teaching the use and the function of aspect.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές