Το χρονικό σύστημα της ελληνικής με έμφαση στον «αόριστο»: Περιγραφική ανάλυση και διδακτικές προεκτάσεις

The temporal system of Greek with emphasis on ‘simple past’: descriptive analysis and didactic implications (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΟΥΝΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 62
 7. Βλάχος, Χρήστος
 8. Βλάχος, Χρήστος | Κοτζόγλου, Γεώργιος
 9. χρονικό σύστημα, αόριστος, παραδοσιακές γραμματικές, γλωσσολογικές έρευνες, διδακτικό παράδειγμα | temporal system, simple past, traditional grammars, linguistic findings, teaching proposal
 10. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς / ΑΔΕ60
 11. 1
 12. 39
 13. 2
 14. Πίνακες
  • Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφική ανάλυση του χρονικού συστήματος της ελληνικής και κυρίως του χρόνου «αόριστου» καθώς και ο τρόπος παρουσίασής του κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Αρχικά, παρουσιάζονται οι πρώτες διατυπώσεις που έγιναν σχετικά με το χρονικό σύστημα της ελληνικής, καθώς και οι σημαντικές καινοτομίες που έριξαν φως στο ζήτημα και καθόρισαν τον τρόπο προσέγγισης του φαινομένου από τις διάφορες γραμματικές. Ακολουθεί η παρουσίαση των χρόνων από τις παραδοσιακές γραμματικές οι οποίες και ομόφωνα αναγνωρίζουν οκτώ διαφορετικούς χρόνους εμπλέκοντας όμως και άλλες έννοιες. Στη συνέχεια, αναλύονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις από την επιστήμη της γλωσσολογίας κατά τις οποίες αμφισβητούνται οι παλαιότερες τοποθετήσεις και ορισμοί και προτείνονται νέες έννοιες οι οποίες περιγράφουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ζητούμενα. Επιπλέον, οι καινούργιες επιστημονικές θέσεις ξεδιαλύνουν τις διάφορες έννοιες που περικλείονται στους χρόνους δηλαδή τα σημασιολογικά και τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα προσεγγίζουν και το ζήτημα του «εξαρτημένου» τύπου. Στη συνέχεια, έχοντας εκθέσει τόσο τις παλαιότερες όσο και τις νέες θέσεις γίνεται μια σύγκριση με τις προσεγγίσεις που εντοπίζονται στα σύγχρονα σχολικά βιβλία και τις γραμματικές βάσει φυσικά των στόχων που θέτουν τα σχολικά προγράμματα τα οποία και παρουσιάζονται. Διαπιστώνεται η προσπάθεια σύμπτυξης των γλωσσολογικών πορισμάτων και των παραδοσιακών θέσεων των γραμματικών, γεγονός που δημιουργεί αναστάτωση στους/στις μαθητές/τριες οπότε και προτείνεται ένα διδακτικό παράδειγμα που στηρίζεται αποκλειστικά στις σύγχρονες γλωσσολογικές μελέτες ακολουθώντας το μοντέλο των πολυγραμματισμών. Τέλος, εκτίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα εργασία.
  • The aim of this study is the descriptive analysis of the temporal system of Greek and especially of the "simple past" tense and the way it is presented during the educational process. Initially, I present the first formulations concerning the chronological system of Greek, as well as the important innovations that have shedded light on the issue and have determined the ways various grammars have approached the phenomenon. This is followed by the presentation of tenses from the traditional grammars which unanimously recognize eight different tenses, involving other concepts. Moreover, the new scientific positions unravel the various concepts enclosed in the tenses, the semantic and morphological concepts of the tenses, while also addressing the issue of the "dependent" type. Then, having set out both the older and the newer positions, a comparison is made with the approaches found in modern textbooks and grammars based on the objectives set by the school programmes which are presented. The attempt to conflate linguistic findings and the traditional positions of grammarians is noted, which creates confusion among students, therefore I present a teaching proposal, that is based exclusively on modern linguistic studies following the model of Polygrammatisms. Finally, the conclusions drawn from this paper are presented.
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές