Η ποιητική της μεγάλης φόρμας. Το παράδειγμα του μυθιστορήματος.

Poetics of the great form. The example of the novel. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΛΗΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 232
 7. Κωτόπουλος, Τριαντάφυλλος
 8. Αφηγηματική πεζογραφία, μεγάλη φόρμα, μυθιστόρημα, ιστορική εξέλιξη μυθιστορήματος, | θεωρητική εξέταση μυθιστορήματος, συγγραφή μυθιστορήματος.
 9. Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Δημιουργική Γραφή"
 10. 1
 11. 12
 12. 9
 13. Διπλωματική Εργασία
  • Η παρούσα εργασία αποτελείται από ένα θεωρητικό και ένα δημιουργικό μέρος. Στο πρώτο μέρος της, πραγματοποιείται η θεωρητική προσέγγιση του μυθιστορήματος, ως είδους του έντεχνου πεζού λόγου. Επιχειρείται, ιδίως, ο ορισμός του μυθιστορηματικού είδους, η καταγραφή των χαρακτηριστικών που το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα είδη της αφηγηματικής πεζογραφίας, και τελικά η παράθεση βασικών ιστορικών στοιχείων αναφορικά με την πορεία εξέλιξης και διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού και ελληνικού μυθιστορήματος. Η ιστορική καταγραφή ξεκινά από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, οπότε πρωτοεμφανίζεται το μυθιστόρημα, και καταλήγει στην πρώτη εικοσαετία του εικοστού πρώτου αιώνα.

   Επιπρόσθετα, στο θεωρητικό μέρος της εργασίας περιγράφεται η δημιουργική πορεία που οδήγησε τελικά στη συγγραφή ενός πρωτότυπου μυθιστορήματος, ενώ συγχρόνως πραγματοποιείται η θεωρητική εξέταση και ανάλυσή του, μέσω της διαρκούς αλληλεπίδρασης μεταξύ του έργου, ως αντικειμένου της συγγραφικής διαδικασίας, και της αιτιολόγησης των συγγραφικών προθέσεων και επιλογών.

   Στο δημιουργικό μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το παράδειγμα συγγραφής ενός πρωτότυπου μυθιστορήματος. Στο εν λόγω μυθιστόρημα, παρά το γεγονός ότι κινείται κατά βάση εντός του ρεαλιστικού πλαισίου, γίνεται χρήση τεχνικών του μοντερνισμού, όπως η εναλλαγή αφηγητών και οπτικής γωνίας, η χρήση του εσωτερικού μονολόγου κ.ά.

  • This project consists of a theoretical and a creative part. In its first part, the theoretical approach of the novel, as a type of artistic prose, is carried out. In particular, the definition of the novel genre is attempted, the recording of the characteristics that differentiate it from the other genres of narrative prose, and finally the citation of basic historical facts regarding the course of development and formation of the European and Greek novel. The historical record begins in Greco-Roman antiquity, when the novel first appears, and ends in the first twenty years of the twenty-first century.

   In addition, the theoretical part of the work describes the creative path that ultimately led to the writing of an original novel, while at the same time its theoretical examination and analysis is carried out, through the constant interaction between the work, as an object of the writing process, and the justification of the author's intentions and options.

   In the creative part of the work, the example of writing an original novel is presented. In this novel, despite the fact that it basically moves within the realistic framework, modernist techniques are used, such as the exchange of narrators and point of view, the use of internal monologue, etc.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.