Αντιπαραβολικές τάσεις ανάμεσα στις διαλέκτους και τις μειονοτικές γλώσσες στον ελλαδικό χώρο.

«Contradictory attitudes towards dialects and minority languages in Greek area». (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. Φλιάτουρας, Ασημάκης
 8. Φλιάτουρας Ασημάκης | Κατσούδα, Γεωργία
 9. Διάλεκτος, ιδίωμα, διαλεκτικές ποικιλίες, πρότυπη γλώσσα, μειονοτική γλώσσα, γλωσσικές στάσεις.
 10. Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση.
 11. 1
 12. 47
 13. 9
 14. ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ/ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Σύγχρονες τάσεις στη Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έχει τίτλο «Αντιπαραβολικές τάσεις για τις διαλέκτους και τις μειονοτικές γλώσσες στον ελλαδικό χώρο». Ευρύτερος σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις διαλέκτους και τις μειονοτικές γλώσσες. Αρχικά, η εργασία μελετά τις γλωσσικές ποικιλίες της ελληνικής με αναφορά στα ιδιώματα και τις διαλέκτους, ακολουθεί η παρουσίαση και ταξινόμηση των διαλεκτικών ποικιλιών και των μειονοτικών γλωσσών, η θέση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και οι στάσεις που έχουν διαμορφωθεί απέναντι στη γλώσσα και στις ποικιλίες της. Τέλος, ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι στάσεις των εκπαιδευτικών συγκλίνουν ή αποκλίνουν σύμφωνα με τις αρχικές τους δηλώσεις και με βάσει τα αποτελέσματα ανάλογων ερευνών που έχουν διεξαχθεί. Για τη διεξαγωγή της έρευνας αξιοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος με τη χρήση ερωτηματολογίων τα οποία απεστάλησαν διαδικτυακά σε συναδέλφους καθηγητές/τριες, ενώ το δείγμα που προέκυψε αποτελείται από 261 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη τη χώρα. Με βάσει τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, προκύπτει ότι οι καθηγητές/τριες που ερωτήθηκαν διάκεινται στη πλειοψηφία τους θετικά απέναντι στη χρήση των διαλεκτικών ποικιλιών από τους ομιλητές/τριες τους και θεωρούν ότι δε στιγματίζονται. Παρόλα αυτά παρουσιάζουν σχεδόν αμφίσημη στάση όσον αφορά την ένταξη και τη θέση τους στο σύγχρονο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα συμφωνούν με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Αλβανίας και στη περιοχή της Κάτω Ιταλίας με σκοπό τη διάσωση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας.

  • This dissertation entitled « Contradictory attitudes towards dialects and minority languages in Greek area» is carried out in the terms of the postgraduate curriculum "Modern attitudes in linguistics for teachers" of the Greek Open University. A broader aim of the research is to explore the attitudes of primary, secondary and tertiary teachers towards dialects and minority languages. Initially, the paper studies the linguistic varieties of Greek with reference to idioms and dialects, followed by the presentation and classification of dialectal varieties and minority languages, their place in the educational system and the attitudes that have been formed towards the language and its varieties. Finally, the research part of the paper follows to determine whether teachers' attitudes converge or diverge based on similar research that has been conducted. To conduct the research, the quantitative method was utilized using questionnaires that were sent online to fellow teachers, while the resulting sample consists of 261 primary, secondary and higher education teachers from all over the country Based on the results of this research, it appears that the majority of the teachers interviewed are positive towards the use of dialect varieties by their speakers and consider that they are not stigmatized. Nevertheless, they present an almost ambiguous attitude regarding their inclusion and position in the modern school, while at the same time they agree with the use of the Greek language in minority schools in Albania and in the Lower Italy region with the aim of saving and spreading the Greek language.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές