Κατασκευή έμφυλων ταυτοτήτων σε ρεμπέτικα τραγούδια της δεκαετίας του 1930 και διδακτική αξιοποίησή τους στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού

The construction of gender identities in Greek rebetika songs and its implications for teaching in the context of critical literacy (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΤΡΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 11 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. ΚΑΜΗΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ
 8. ΚΑΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Έμφυλες ταυτότητες,, γλωσσικός σεξισμός, κριτική ανάλυση λόγου, κριτικός γραμματισμός, Πολυγραμματισμοί, ρεμπέτικα τραγούδια
 10. Ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς/ ΑΔΕ61
 11. 4
 12. 58
 13. 26
  • Στην παρούσα εργασία διερευνάται η κατασκευή έμφυλων ταυτοτήτων στα ελληνικά ρεμπέτικα τραγούδια της περιόδου 1930-1940. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι γλωσσικές επιλογές των στιχουργών, καθώς μέσα από αυτές παρουσιάζεται η κοινωνική πραγματικότητα και ο ρόλος που είχε το κάθε φύλο στην κοινωνία. Αρχικά, περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο της σχέσης φύλου και κοινωνίας υπό το πρίσμα της Κοινωνιογλωσσολογίας, καθώς και θέματα όπως τα έμφυλα στερεότυπα και ο γλωσσικός σεξισμός. Στη συνέχεια, αξιοποιούνται τα εργαλεία της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, και ειδικότερα του μοντέλου ανάλυσης του Fairclough και της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής του Halliday, για τον σχολιασμό τεσσάρων ρεμπέτικων τραγουδιών στα οποία κυριαρχούν γυναικείες αναπαραστάσεις και κατασκευάζονται όψεις γυναικείων ταυτοτήτων αντισυμβατικών και εξωσυστημικών για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Ο σχολιασμός της κατασκευής των έμφυλων ταυτοτήτων και των ιδεολογιών που προβάλλονται μέσα από τα τραγούδια μπορούν να αξιοποιηθούν σε διδακτικό πλαίσιο, με σκοπό τον κριτικό γραμματισμό των μαθητών. Έτσι, στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται ορισμένες διδακτικές προτάσεις με υλικό τα ρεμπέτικα τραγούδια, σε συνδυασμό με το μοντέλο των Πολυγραμματισμών.

  • The aim of this sturdy is the representation and construction of gender identities in Greek rebetika songs in the period between 1930 and 1940. More specifically, this paper analyses the linguistic choices of the lyricists, since through them, the social reality of that period and the societal role of each gender can be presented. At first, the theoretical framework of the relation between gender and society is described in the light of Sociolinguistics, as well as issues such as gender stereotypes and linguistic sexism. Moreover, the tools of Critical Discourse Analysis, and in particular Fairclough's model of analysis and Halliday's Systemic Functional Grammar, are used to comment on four rebetika songs in which female representations dominate, constructing aspects of female identities which are unconventional and subcultural for their age. The commentary on the construction of gender identities and the ideologies projected through the songs can be used in a teaching context, with the aim of students' critical literacy. Thus, in the last part of the paper, some teaching proposals are outlined, focusing on rebetika songs within the model of Polyliteracies.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές