Από τον Θανάση Βέγγο στον Χάρρυ Κλυνν, από τη Δικτατορία στη Μεταπολίτευση: Η κινηματογραφική πολιτική σάτιρα ως όχημα Δημόσιας Ιστορίας και συγκρότησης ιστορικής μνήμης

From Thanasis Veggos to Harry Klynn, from the Dictatorship to the Political Transition: Cinematic Political Satire as a vehicle of Public History and historical memory formation (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΟΡΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 168
 7. Μυλωνάκη, Αγγελική
 8. Πούπου, Άννα | Δερμεντζόπουλος, Χρήστος
 9. Δημόσια Ιστορία-Κινηματογράφος, κωμωδία, πολιτική σάτιρα, Δικτατορία, Μεταπολίτευση, ιστορική μνήμη, Θ.Βέγγος, Χ.Κλυνν | Public History-Cinema, comedy, political satire, Dictatorship, Political Transition, historical memory, Th.Veggos, H.Klynn
 10. Ιστορία και Κινηματογράφος (ΔΙΣ62)
 11. 5
 12. 176
 13. 9
 14. Περιέχει παραθέματα βιβλίων, ποιητικών συλλογών, δισκογραφίας, ενημερωτικούς πίνακες, εικόνες από διαδίκτυο (φωτογραφίες, εφημερίδες, ζωγραφικούς πίνακες, αφίσες)
  • Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η κριτική ανάλυση των κοινωνικών αναπαραστάσεων και του φιλμικού λόγου για μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, που ξεκινά από τη Δικτατορία και φθάνει έως τη Μεταπολίτευση και τη σταδιακή εδραίωση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Για τις ανάγκες της ανάλυσης θα αξιοποιηθεί το είδος της κινηματογραφικής κωμωδίας, που γνωρίζει ξεχωριστή άνθιση κατά την προαναφερθείσα περίοδο, ιδιαίτερα δε στο πεδίο της κοινωνικοπολιτικής σάτιρας. Για το σκοπό αυτό, η εργασία θα εξετάσει τόσο τις ιστορικές όσο και τις κινηματογραφικές αλλαγές που συντελούνται στη συγκρότηση της ιστορικής μνήμης, μέσα από την κινηματογραφική κωμωδία της υπό μελέτη περιόδου και θα αναδείξει τα κυρίαρχα αφηγήματα που προβάλλονται κατά περίπτωση.

      Ειδικότερα, η έρευνα θα επικεντρωθεί στο κινηματογραφικό έργο του Θ.Βέγγου και του Χ.Κλυνν, δύο κωμικών, οι οποίοι αποτελούν εμβληματικές φιγούρες της πολιτικής σάτιρας για το ελληνικό σινεμά της εποχής. Στο έργο τους θα αναζητηθεί ο ξεχωριστός τρόπος προσέγγισης της ιστορίας, που επιχειρεί ο ελληνικός δημοφιλής κινηματογράφος, ο οποίος επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση και τη διάδοση της ιστορικής μνήμης. Με την ανάλυση ενδεικτικών ταινιών των δύο δημιουργών, που παράγονται κατά τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, η εργασία επιχειρεί να εντοπίσει και να καταγράψει την αλληγορία, το ‘υπόκωφο’ σχόλιο, αλλά και την άμεση, καυστική κριτική για το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο δύο, εκ διαμέτρου αντίθετων, εποχών.

      Παράλληλα, η εργασία επιχειρεί να ερμηνεύσει πώς το παρόν συνομιλεί με το παρελθόν με όχημα την πολιτική σάτιρα και πώς διαμορφώνονται συγκεκριμένα και διαφορετικά κάθε φορά κινηματογραφικά παραδείγματα μέσα από τους δύο δημιουργούς. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνάται πώς η κινηματογραφική κωμωδία, ως πολιτικός σχολιαστής και κριτής του εκάστοτε ιστορικού παρόντος, καταφέρνει, μέσω συγκεκριμένων αφηγηματικών μοτίβων και κωμικών τεχνασμάτων να προβάλλει τα κακώς κείμενα, να πάρει με το μέρος της το κοινό της εποχής, αλλά και να δημιουργήσει ταυτόχρονα ιστορική συνείδηση και πολιτισμική/προσθετική μνήμη στον μελλοντικό-μεταγενέστερο θεατή.

  • The subject of this thesis is the critical analysis of the social representations and the filmic discourse for one of the most important periods of modern greek history, starting from the Dictatorship and reaching up to the Political Transition and the gradual consolidation of democracy in Greece. For the analysis requirements, the genre of cinematic comedy, which flourished during the period mentioned above, will be used, especially in the field of socio-political satire. For this purpose, the thesis will examine both the historical and cinematic changes that take place in the constitution of historical memory through the cinematic comedy of the period under study and will highlight the dominant narratives that are projected ad hoc.

      In particular, the research will focus on the cinematic work of Th.Veggos and H.Klynn, two comedians who are emblematic figures of political satire for greek cinema of the period. Their work will be used to explore the unique way of approaching history, which greek popular cinema attempts, and which significantly influences the formation and dissemination of historical memory. By analysing the indicative films of the two creators, produced during the specific historical period, this thesis attempts to identify and record the allegory, the 'muffled' comment, as well as the direct scathing criticism of the socio-political context of two diametrically opposed eras.

      Simultaneously, it attempts to interpret how the present converses with the past through political satire and how specific and different, distinct cinematic examples are elaborated, through these two creators. In this context, it is investigated how the film comedy, as a political commentator and critic of the respective historical present, manages, through specific narrative patterns and comic tricks, to highlight the bad situations, to gain the current audience, and also create, at the same time, historical consciousness and cultural/additional memory to the subsequent viewer.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές