Οι κοινωνιογλωσσικές επιλογές ως διαδικασία κατασκευής κοινωνικών ταυτοτήτων στην ελληνική ταινία "Μια ζωή την έχουμε" και μία διδακτική πρόταση με βάση τον κριτικό γραμματισμό

 1. MSc thesis
 2. ΞΑΝΘΗ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 119
 7. Τσιτσανούδη Νικολέττα
 8. Οικονομάκου Μαριάνθη | Μαγουλά Ευγενία
 9. κοινωνιογλωσσολογία | κοινωνική ποικιλία | βιολογικό (κοινωνικό) φύλο | έμφυλες αναπαραστάσεις | στερεότυπα | σεξιστική γλώσσα | κείμενα μαζικής κουλτούρας | πολυγραμματισμοί | προκαταλήψεις
 10. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 11. 2
 12. 45
 13. 7
 14. Περιέχει : δύο (2) σχήματα και έναν (1) πίνακα
  • Στην παρούσα εργασία γίνεται μια απόπειρα προσέγγισης του τρόπου με τον οποίο οι κοινωνιογλωσσολογικές επιλογές στην ελληνική κινηματογραφική ταινία Μια ζωή την έχουμε συμβάλλουν στη διαδικασία κατασκευής των κοινωνικών ταυτοτήτων των χαρακτήρων της. Ακολουθείται η προσέγγιση της κοινωνικής κατασκευής, σύμφωνα με την οποία η ταυτότητα οικοδομείται μέσα στον λόγο. Η μελέτη εστιάζει σε τρεις σκηνές από την ταινία και στόχος της κοινωνιογλωσσολογικής ανάλυσης είναι η εξέταση των αναπαριστώμενων γλωσσικών κωδίκων των χαρακτήρων της ταινίας σε σχέση με κοινωνικές παραμέτρους (την κοινωνική τάξη, την ηλικία, το επικοινωνιακό πλαίσιο). Εξετάζεται, ακόμη, αν οι χαρακτήρες στις επιλεγμένες σκηνές αναπαρίστανται με θηλυκό ή αρσενικό τρόπο με βάση αυτά που θεωρούνται τυπικά χαρακτηριστικά του φύλου και κατά πόσο αναπαράγονται τα έμφυλα στερεότυπα. Πέρα από τη γλώσσα μελετώνται και άλλα σημειωτικά συστήματα, όπως η ενδυμασία, οι συνήθειες, η διακόσμηση, τα ονόματα, των οποίων η συμβολή στην κατασκευή των κοινωνικών ταυτοτήτων συνεκτιμάται. Από την κοινωνιογλωσσολογική μελέτη των σκηνών της ταινίας διαπιστώθηκε πως προβάλλονται κυρίαρχες ιδεολογίες και έμφυλα στερεότυπα, ενώ η γλωσσική συμπεριφορά μπορεί να είναι κοινή και στα δύο φύλα. Επίσης, επισημαίνεται ότι οι κοινωνικές παράμετροι είναι σημαντικές, καθώς καταδεικνύουν το πώς οι χαρακτήρες της ταινίας προσαρμόζουν την ομιλία τους ανάλογα με το κοινωνικό προφίλ τους και τη διαφοροποιούν ανάλογα με την εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση της σκηνής στην οποία συμμετέχουν.

  • In this thesis, an attempt is made to approach the way in which the sociolinguistic choices in the Greek film Μια ζωή την έχουμε contribute to the process of constructing the social identities of its characters. The approach of social construction is followed, according to which identity is constructed within discourse. Three scenes from the film were taken as the subject of the study and the aim of the sociolinguistic analysis is to examine the represented language codes of the characters in the film in relation to social parameters (social class, age, communication context). It also examines whether the characters in the selected scenes are represented in a feminine or masculine way based on what are considered typical gender characteristics and whether gender stereotypes are reproduced. In addition to language, other semiotic systems are also studied, such as clothing, habits, decoration, names, whose contribution to the construction of social identities is also taken into account. From the sociolinguistic study of the film's scenes, it was found that dominant ideologies and gender stereotypes are projected, while the linguistic behavior can be common to both sexes. It is also pointed out that the social parameters are important, as they demonstrate how the characters in the film adapt their speech according to their social profile and differentiate it according to the communicative situation of the scene in which they participate.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές