Οι υποθετικοί λόγοι και η διδασκαλία τους στο Γυμνάσιο

Hypothetical discourses and their teaching in secondary school (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΘΗΝΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. Γεωργιαφέντης, Μιχαήλ
 8. Γεωργιαφέντης, Μιχαήλ | Κοτζόγλου, Γεώργιος | Τσόκογλου, Αγγελική
 9. Υποθετικοί λόγοι, υπόθεση, απόδοση, γλωσσολογικές μελέτες, γραμματικές, επίπεδα πολυγραμματιστών, διδασκαλία στη Γ’ Γυμνασίου
 10. Σύγχρονες τάσεις στη Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς
 11. 18
 12. 2
  • Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τους Υποθετικούς λόγους υπό το πρίσμα των σύγχρονων γλωσσολογικών μελετών, των περιγραφικών γραμματικών, καθώς και των σχολικών εγχειριδίων. Για το λόγο αυτό, η εργασία στηρίχθηκε στις σύγχρονες μελέτες και περιγραφικές γραμματικές Ελλήνων και ξένων γλωσσολόγων, καθώς και σε δύο βιβλία της Γ’ Γυμνασίου, τάξη στην οποία διδάσκονται οι Υποθετικοί λόγοι. Αφού παρουσιασθούν και αναλυθούν οι Υποθετικοί λόγοι και οι συμπληρωματικοί δείκτες της υπόθεσης θα γίνει μια κριτική στον τρόπο παρουσίασής τους από τα σχολικά εγχειρίδια. Απώτερος στόχος είναι να διαφανούν όλες οι μορφές και τα είδη του Υποθετικού λόγου που δεν είναι ευρέως γνωστά και να υπογραμμισθεί η ανάγκη αξιοποίησης των σύγχρονων γλωσσολογικών μελετών και από τους ίδιους τους μαθητές. Στη συνέχεια, προτείνεται μια διδακτική πρόταση για την διδασκαλία των Υποθετικών λόγων βασισμένη στην παιδαγωγική των πολυγραμματιστών, ένα μοντέλο δομημένο σε τέσσερα επίπεδα. Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής αποτελεί η γνωριμία των μαθητών με όλα τα είδη των Υποθετικών λόγων και όχι μόνο αυτών που παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια. Τέλος, η διδακτική βασισμένη στα επίπεδα των πολυγραμματιστών επιδιώκει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των παιδιών και τη διεύρυνση των μαθησιακών τους οριζόντων.
  • The object of this dissertation is to examine Hypothetical Clauses in the light of contemporary linguistic studies, descriptive grammars as well as textbooks. For this reason, the dissertation is based on the contemporary linguistics studies and descriptive grammars as well as on two textbooks of the third grade, the class in which Hypothetical Clauses are taught. After presenting and analyzing the Hypothetical Clauses and the complementizers by which they are introduced, a critical review of the way they are presented in the textbooks is presented. The ultimate goal is to clearly present all the forms and types of Hypothetical Clauses that are not widely known and to emphasize the need for students themselves to make use of modern linguistic studies. In what follows, a teaching proposal for the teaching of Hypothetical Clauses based on the pedagogy of polyglots is proposed, a model structured in four levels. The purpose of this didactic proposal is to introduce students to all types of Hypothetical Clauses and not only those presented in textbooks. Finally, the teaching based on the levels of the polygraphs seeks to sharpen children's critical thinking and broaden their learning horizons.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές