Αφηγηματικές συμβάσεις σε ταινίες τεκμηρίωσης. Συγγραφή σεναρίου ντοκιμαντέρ για την Παιδόπολη της λίμνης Ζηρού, Ηπείρου.

Narrative conventions in documentary films. Scriptwriting for a documentary film about Ziros Lake Children's Village in Epirus. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 51
 7. ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ντοκιμαντέρ, οπτικοποίηση, αφηγηματοποίηση, σεναριακή ιδέα, έρευνα, πολυσυλλεκτικό ντοκιμαντέρ
 9. Κινηματογραφική και Τηλεοπτική Γραφή / ΔΓΡ61
 10. 1
 11. 21
 12. 9
  • Στόχος της διπλωματικής είναι γενικά η έρευνα πάνω στη συγγραφή σεναρίων για
   ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) και ειδικότερα η συγγραφή ενός σεναρίου για την
   Παιδόπολη της λίμνης Ζηρού στη Ήπειρο την εποχή του Ελληνικού Εμφύλιου
   Πολέμου.
   Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται και παρατίθεται η θεωρία σχετικά με τα στοιχεία που
   συγκροτούν ένα ντοκιμαντέρ. Γίνεται αναγνώριση των στοιχείων της
   αφηγηματοποίησης και των έξι τρόπων αναπαράστασης του Nichols, οι οποίοι κατά
   γενική ομολογία, εναρμονίζονται με τις σύγχρονες αφηγήσεις, αλλά επίσης αναλύονται
   και τα επιμέρους στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για να επιτευχθεί η
   οπτικοακουστική αφήγηση όπως Οπτική Γωνία, Αφηγητής, Εσωτερικό και Εξωτερικό
   Θέμα, Σεναριακή Ιδέα και Έρευνα. Εξετάζεται πώς αυτά τα στοιχεία ενσωματώνονται
   στις μεθόδους δημιουργίας ντοκιμαντέρ.
   Στο δεύτερο κεφάλαιο, ξεκινά η υλοποίηση της μεθόδου για τη δημιουργία ενός
   ντοκιμαντέρ με θέμα την Παιδόπολη στη λίμνη Ζηρού της Ηπείρου με την έρευνα για
   το θέμα του ντοκιμαντέρ. Η έρευνα διακρίνεται σε βιβλιογραφική και επιτόπια και τα
   αποτελέσματά της αποτελούν τη βάση από την οποία ξεχωρίζουν εκείνα τα στοιχεία
   που αποτελούν το «κομμάτι» της πραγματικότητας με το οποίο ασχολείται το
   ντοκιμαντέρ.
   Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται ο τρόπος που μετατρέπονται τα αποτελέσματα της
   έρευνας σε οπτικοακουστική αφήγηση, όπως αυτή αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο,
   Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σενάριο του ντοκιμαντέρ.

  • The aim of this thesis is the research on script writing for documentaries in general
   and the script writing for a documentary about Ziros Lake Children’s Village in
   Epirus in the period of the Greek Civil War in particular.
   In the first chapter, the theory about those elements which constitute a documentary is
   examined and listed. The elements of storytelling as well as Nichols' six modes of
   representation, which admittedly are consistent with modern ways of narration, are
   recognized, but additionally, individual elements such as Point of View, Narrator,
   Internal and External Theme, Script Idea and Research which are considered
   necessary for the audio-visual narration to be achieved, are analyzed. It is also
   examined how these elements are integrated into the method of documentary creation.
   In the second chapter, the implementation of a method regarding the creation of a
   documentary about Ziros Lake Children’s Village starts. The research is divided into
   bibliographic and on-the-spot investigation and its results form the basis from which
   those elements that constitute the "piece" of reality which our documentary is about
   are distinguished.
   In the third chapter, the method through which the results of the research are
   converted into audio-visual narration, as this was analyzed in the second chapter, is
   listed.
   In the fourth chapter, the script writing of the documentary is presented.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές