Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

THE TEACHING OF ANCIENT GREEK IN SECONDARY EDUCATION AND THE DIALOGUE FOR IMPROVING STUDENTS' GREEK LEARNING: A CHRONOLOGICAL APPROACH (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΗΛΙΑΝΝΑ ΜΟΥΤΣΙΚΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 67
 7. ΦΙΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 9. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | διδασκαλία αρχαίας Ελληνικής | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
 10. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ/ΑΔΕ52
 11. 42
 12. 2
  • Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχείρησα να μελετήσω το αν και κατά πόσο η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής συμβάλλει στη βελτίωση της χρήσης της νέας ελληνικής των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται εν γένει η γλώσσα, δηλαδή η δομή της και η εξέλιξή της από την αρχαιότητα μέχρι και τη νεότερη εποχή και γίνεται αναφορά στο γλωσσικό ζήτημα και στα λόγια στοιχεία της νέας ελληνικής. Το πρώτο κεφάλαιο κλείνει με συνοπτική αναφορά σε μεθόδους διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής. Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφεται η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής στη νεοελληνική εκπαίδευση απ’ τον 19ο έως και τον 21ο αιώνα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, συγκρίνονται τα αρχαία ελληνικά και τα νέα στο σύγχρονο σχολείο, ώστε να εντοπιστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές τους. Όσον αφορά στο τρίτο κεφάλαιο, καταγράφονται οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και οι απόψεις υπέρ και κατά της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών, όπου και ολοκληρώνεται και το θεωρητικό μέρος της εργασίας. Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφονται επιστημονικές απόψεις, αλλά και γνώμες, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί κυρίως στην εφημερίδα της «Καθημερινής», αλλά και σε ιστοσελίδες, από το 1976 μέχρι και σήμερα, και πραγματοποιείται σύγκριση απόψεων, που οδηγούν στο συμπέρασμα, το οποίο καταγράφεται στην πέμπτη και τελευταία ενότητα. Για την εκπόνηση της εργασίας, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα και αξιοποιήθηκαν άρθρα από το αρχείο της «Καθημερινής», από επιστημονικά κείμενα και από ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.
  • With this thesis, I attempted to study whether and to what extent the teaching of ancient Greek contributes to the improvement of students' use of modern Greek. More specifically, in the first chapter the language is examined in general, in its structure and its evolution from antiquity to the modern era and reference is made to the linguistic issue and the verbal elements of modern Greek. The first chapter closes with a brief reference to ancient Greek teaching methods. Then, in the second chapter, the teaching of ancient Greek in modern Greek education from the 19th to the 21st century in secondary education is recorded. Finally, the ancient Greek and the new ones in the modern school are compared, in order to identify their similarities and differences. Regarding the third chapter, the modern didactic approaches and the opinions for and against the teaching of ancient Greek are recorded, where the theoretical part of the work is completed. Then, in the fourth chapter, scientific opinions, as well as opinions, are recorded, which have been published mainly in the "Kathimerini" newspaper, but also on websites, from 1976 until today, and a comparison of opinions is carried out, leading to the conclusion, which is recorded in the fifth and final section. For the preparation of the work, a bibliographic research was carried out and articles from the archive of "Kathimerini", from scientific texts and from websites on the internet were used.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές