Η διερεύνηση της γλώσσας των νέων στην ψηφιακά διαμεσολαβημένη επικοινωνία

Τhe investigation of youth language in digitally mediated communication (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΓΙΩΤΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΪΝΤΑΡΤΖΗ
 8. Συμεών Δέσποινα, Κανάκης Κώστας
 9. γλώσσα των νέων, ψηφιακά διαμεσολαβημένη επικοινωνία, προφορικότητα, διαγλωσσικότητα, πολυτροπικότητα.
 10. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
 11. 30
 12. 53
  • Με την εν λόγω εργασία επιχειρώ να διερευνήσω τη γλώσσα των νέων δια μέσου της ψηφιακά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας, ακολουθώντας τη διαδικτυακή εθνογραφική παρατήρηση. Βασικός στόχος της έρευνας είναι η εξέταση και η ανάλυση των γλωσσικών πρακτικών που ασκούν ορισμένοι έφηβοι, ηλικίας 13-15 ετών, για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους σε μία ψηφιακή εφαρμογή ανταλλαγή μηνυμάτων, το viber καθώς και κοινωνικογλωσσικές λειτουργίες που επιτελούν μέσω αυτών. Τα δεδομένα θα αναλυθούν ως προς τρεις γλωσσικές διαστάσεις: την προφορικότητα, την διαγλωσσικότητα και την πολυτροπικότητα. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι η ποιοτική και υιοθετείται η εθνογραφική προσέγγιση, η οποία συνίσταται στην παρατήρηση και παρακολούθηση της επικοινωνίας των υπό μελέτη υποκειμένων καθώς και την επαφή/συζήτησή μου ως ερευνήτριας μαζί τους μέσω των συνεντεύξεων. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιούνται τα εργαλεία της ψηφιακά διαμεσολαβημένης ανάλυσης λόγου (computer-mediated discourse analysis). Τέλος, θα εξαχθούν επαγωγικά τα συμπεράσματα από την συνολική θεώρηση της έρευνας.

  • With this work i attempt to investigate the language of young people though digitally mediated communication following the online ethnographic approach. The main aim of the research is to examine and analyze the language practises used by some teenagers, aged 13-15, to communicate with each other in a digital messaging application, viber, as well as the sociolinguistic functions they perform through them. The data will be analyzed in terms of three linguistic dimensions: orality, interlingualism and multimodality. The methodology used is qualitative and the ethnographic approach is adopted, which consists of observing and monitoring the communication of the subjects under study as well as my contact/discussion as a researcher with them through the interviews. The tools of digitally mediated discourse analysis (computer-mediated discourse analysis) are used to analyze the data. Finally, the conclusions will be drawn inductively from the overall consideration of the research. 

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές