Μπομπ Σφουγγαράκης: Διερεύνηση της ύπαρξης, ή μη, έμφυλων ταυτοτήτων και στερεότυπων φύλου. Σχεδιασμός ενός προγράμματος Κριτικού Γραμματισμού σε παιδιά Ε' και Στ' Δημοτικού που φοιτούν σε κέντρο Ειδική Αγωγής

SpongeBob SquarePants: Investigating the existence, or not, of gender identities and gender stereotypes. Designing a Critical Literacy program for 5th and 6th grade children attending a Special Education center (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 11 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 132
 7. ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
 8. ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 9. κείμενα μαζικής κουλτούρας, κινούμενα σχέδια, κριτικός γραμματισμός, κριτική ανάλυση λόγου, συστημική λειτουργική γραμματική, σχέδιο μαθήματος, Ε' και Στ' Δημοτικού, έμφυλες ταυτότητες, στερεότυπα, πολυγραμματισμοί, κριτική πλαισίωση, κριτική γλωσσική επίγνωση
 10. "Ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας για εκπαιδευτικούς"/ADE61, "Κριτικός Γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα"/ADE71
 11. 6
 12. 48
 13. 26
  • Τα κινούμενα σχέδια αποτελούν εξωσχολικά κείμενα που ανήκουν στα Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας και διασκεδάζουν μικρούς και μεγάλους. Δημιουργούνται μέσω αυτων οι έμφυλες ταυτότητες των ηρώων από τις γλωσσικές επιλογές του δημιουργού και, γενικότερα, δημιουργείται η κοινωνική πραγματικότητα, προωθώντας ιδεολογίες και κατευθύνοντας τις απόψεις των μελλοντικών πολιτών. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι γλωσσικές επιλογές του παραγωγού, οι οποίες δημιουργούν τις έμφυλες ταυτότητες και προωθούν ή ανατρέπουν τα υφιστάμενα στερεότυπα της κοινωνίας. Ως εργαλείο ανάλυσης των κειμένων χρησιμοποιείται η Κριτική Ανάλυση Λόγου, η οποία εφαρμόζεται μέσω της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής του Halliday. Με αυτό το εργαλείο εντοπίζονται στερεότυπα που προωθούνται από τον δημιουργό των επεισοδίων του κινουμένου σχεδίου "Μπομπ Σφουγγαράκης", τα οποία προβάλλονται στην πλατφόρμα YouTube. Ειδικότερο σκοπό αποτελεί ο εντοπισμός των γλωσσικών στοιχείων, τα οποία προωθούν ιδεολογίες και δημιουργούν έμφυλες ταυτότητες. Η ανάλυση αναδεικνύει την προώθηση στερεότυπων φύλου σε λίγους χαρακτήρες και σε πολύ λίγες σκηνές. Υιοθετώντας τη θεωρία του Κριτικού Γραμματισμού και του μοντέλου των πολυγραμματισμών, παρουσιάζεται η πρόταση ενός σχεδίου μαθήματος. Σκοπός του τίθεται η ενίσχυση της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών και μαθητριών της Ε' και Στ' Δημοτικού που φοιτούν τα απογεύματα σε κέντρο Ειδικής Αγωγής.

  • Cartoons are extracurricular texts that belong to Mass Culture Texts and entertain young and old alike. Through them, the gender identities of the heroes are created from the language choices of the creator and, in general, social reality is created, promoting ideologies and directing the aspects of future citizens. In this dissertation, the language choices of the producer, which create gender identities and promote or subvert the existing stereotypes of society, are examined. Critical Discourse Analysis, which is applied through Halliday's Systemic Functional Grammar, is used as a research tool to analyze the texts. This research tool detects stereotypes promoted by the creator of the episodes of the cartoon "SpongeBob SquarePants", which are shown on the YouTube platform. A more specific purpose is to identify linguistic elements, which promote ideologies and create gender identities. The analysis highlight the promotion of gender stereotypes in a few characters and in very few scenes. Adopting the theory of Critical Literacy and the model of polyliteracies, the proposal of a lesson plan is presented. Its purpose is to strengthen the critical language awareness of 5th and 6th grade students who attend a Special Education center in the afternoon.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές