Γεωγραφικές διάλεκτοι και στερεότυπα στη μαζική κουλτούρα. Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού.

Geographical dialects and stereotypes in mass culture. Suggestions for didactic use in the context of critical literacy. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΚΟΥΤΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. Δημήτρης Παπαζαχαρίου
 8. Παπαζαχαρίου, Δημήτριος | Λιόσης, Νικόλαος | Φλιάτουρας Ασημάκης
 9. γλωσσικές ιδεολογίες | μαζική κουλτούρα | κριτικός γραμματισμός | πολυγραμματισμοί
 10. Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση ΑΔΕ62
 11. 45
 12. 3
 13. απομαγνητοφωνήσεις
  • Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάδειξη των κοινωνικών ανισοτήτων και των ιδεολογιών που μεταφέρει ο λόγος. Πιο συγκεκριμένα, βασικός σκοπός της εργασίας είναι η χιουμοριστική και στερεοτυπική αναπαράσταση της διαλεκτικής ταυτότητας στα κείμενα μαζικής κουλτούρας, καθώς και η ανάδειξη της διδιαλεκτικής εκπαίδευσης. Σε πρώτο επίπεδο παρουσιάζονται βασικές γλωσσολογικές θεωρήσεις επί του θέματος. Στη συνέχεια, ακολουθεί ανάλυση υλικού από τη μαζική κουλτούρα και πιο συγκεκριμένα από την εκπομπή Master Chef. Με δεδομένο πως τα ριάλιτι προγράμματα, τα τελευταία χρόνια σημειώνουν μεγάλη ακροαματικότητα, αλλά παράλληλα επικρίνονται για τη χαμηλή τους ποιότητα, αποτελούν σημαντικό υλικό προς ανάλυση. Η διαδικασία του μοντάζ επηρεάζει την τηλεοπτική εικόνα του ατόμου και διαδίδει στερεοτυπικές αντιλήψεις. Η ανάλυση του υλικού γίνεται με βάση το μοντέλο που προτείνει η Στάμου και αναλύεται με βάση τέσσερις κεντρικούς άξονες: τον γλωσσολογικό, τον κοινωνιογλωσσολογικό, τον σημειωτικό και τον ιδεολογικό. Στην τελευταία ενότητα, παρουσιάζεται ένα σχέδιο μαθήματος, το οποίο αξιοποιεί πολυτροπικά κείμενα προερχόμενα από τη μαζική κουλτούρα, με σκοπό την ανάπτυξη κριτικής γλωσσικής επίγνωσης στους μαθητές. Το διδακτικό σχέδιο, περατώνεται με βάση το μοντέλο των πολυγραμματισμών, προσαρμοσμένο από τους  Cope & Kalantzis, καθώς στόχος της εργασίας είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τον κριτικό γραμματισμό, να αντιληφθούν τις ιδεολογίες που εμπεριέχουν τα κείμενα μαζικής κουλτούρας και να μπορέσουν να τα αποδομήσουν.

  • This thesis deals with the emergence of social inequalities and the ideologies conveyed by discourse. More specifically, the main purpose of this thesis is to highlight the humorous and stereotypical representation of dialectical identity in mass culture texts, as well as to highlight the education of the dialects. At the first level, basic linguistic considerations on the topic are presented. This is followed by an analysis of material from mass culture and more specifically from the Master Chef TV programme. Given that reality programs, in recent years, have been gaining high ratings, but at the same time criticized for their low quality, they constitute important material for analysis. The editing process influences contestant's television image and spreads stereotypical perceptions. The analysis of the material is based on the model proposed by Stamou and is analysed according to four central axes: linguistic, sociolinguistic, semiotic and ideological. In the last section, a lesson plan is presented, which utilizes multimodal texts coming from mass culture, in order to develop critical linguistic awareness in students. The teaching project, is carried out on the model of multiliteracies, adapted from Cope & Kalantzis, as the aim of the thesis is to bring students in contact with critical literacy, to understand the ideologies contained in mass culture texts and to be able to deconstruct them.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές