Κριτική Ανάλυση Λόγου σε δημοσιογραφικά κείμενα του σχολικού εγχειριδίου της Έκθεσης-'Έκφρασης για τη Γ Λυκείου και πρόταση διδακτικής αξιοποίησης βάσει του μοντέλου των πολυγραμματισμών

Critical Discourse Analysis of news articles in the school textbook of Writing for the 3rd Grade of High School and a didactic proposal based on multiliteracies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΓΙΩΛΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 125
 7. Γκαϊνταρτζή Αναστασία
 8. Συμεών Δέσποινα, Κανάκης Κώστας
 9. Κριτική Ανάλυση Λόγου, Κριτικός Γραμματισμός, Οπτικός Γραμματισμός, Πολυτροπικό κείμενο, ειδησεογραφικός λόγος, κείμενα μαζικής κουλτούρας, ιδεολογίες, ταυτότητες
 10. ΑΔΕ71
 11. 5
 12. 68
 13. 27
  • Στην παρούσα εργασία αντικείμενο μελέτης αποτελούν πέντε κείμενα που ανήκουν στο κειμενικό είδος του ειδησεογραφικού λόγου και εντάσσονται στο εκπαιδευτικό υλικό για το γλωσσικό μάθημα της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει τους ποικίλους γλωσσικούς και σημειωτικούς τρόπους με τους οποίους κατασκευάζονται οι κοινωνικές ταυτότητες, οι ιδεολογίες και η σχέση εξουσίας σε κείμενα μαζικής κουλτούρας, καθώς και τα μηνύματα που ρητά ή υπόρρητα μεταφέρονται. Επιπλέον, με σημείο αναφοράς τις αρχές του κριτικού γραμματισμού αξιολογείται η χρησιμότητά τους για την κατάκτηση της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών, ώστε να γίνουν κριτικοί αναγνώστες των κειμένων με τα οποία έρχονται σε επαφή στην εξωσχολική τους πραγματικότητα. Για την ανάλυση των κειμένων αξιοποιείται το μοντέλο της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής του M.A.K Halliday (1994, 2004) και το μοντέλο της Γραμματικής του Οπτικού Σχεδίου των Kress και Van Leeuven (1996). Την ανάλυση των κειμένων θα ακολουθήσει μία ενδεικτική διδακτική πρόταση, η οποία θα στηριχθεί στο παιδαγωγικό μοντέλο των πολυγραμματισμών. Η συνολική θεώρηση του έργου καταδεικνύει την ανάγκη να ενσωματωθούν στην εκπαίδευση ολοκληρωμένα προγράμματα κριτικού και οπτικού γραμματισμού με ταυτόχρονη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών


  • In this project, the object of study are five texts which belong to the textual genre of news discourse and are included in the educational material for the language course of thw 3rd grade of the United Lyceum. The aim of the paper is to highlight the various linguistic and semiotic ways in which social identities, ideologies and power relations are constructed in mass culture texts as well as the messages which are explicitly or implicitly conveyed. In addition, with a reference point to the principles or critical literacy, their usufulness is evaluated for mastering the students' critical linguistic awareness, so that they become critical readers of the texts they come into contact with in their extracurricular reality. For the analysis of the texts, the Systemic Functional Grammar model of M.A.K Halliday (1994, 2004) and the Visual Design Grammar model of Kress and Van Leeuven (1996) are used. The analysis of the texts will be followed by an indicate teaching proposal which is based on the pedagogical model of polyliteracies. The overall view of the project demonstrates the need to integrade complete critical and visual literacy programs into education with simultaneous teacher training.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.