Η συμβολή της Ψηφιακής Αφήγησης στην επιλογή της Γαλλικής ως Β ξένη γλώσσα

The contribution of Digital Storytelling to the choice of French as a Second Foreign Language (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 53
 7. Ευαγγελία Μουλά
 8. ΜΟΥΛΑ , ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Αναστάσιος, Καπλάνης | Βακάλη, Άννα
 9. Β ξένη γλώσσα, Ψηφιακή Αφήγηση, διδασκαλία, Παραδοσιακή Διδασκαλία, Τ.Π.Ε., εκπαιδευτική διαδικασία, εκπαιδευτικός
 10. Δημιουργική Γραφή
 11. 1
 12. 21
 13. 27
  • Η διδασκαλία της β ξένης γλώσσας είναι ένας τομέας της εκπαίδευσης με μακράν ιστορία. Με αρχικό στόχο την μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων, με μόνο εργαλείο την γραμματική και μέσα από μία άκρως δασκαλοκεντρική μέθοδο, καθιστούσε τον μαθητή παθητικό ΄δέκτη και έδινε έμφαση μόνο στον γραπτό λόγο. Με την εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία των ξένων γλωσσών δόθηκε έμφαση στην εξάσκηση των μαθητών στην ακουστική κατανόηση της γλώσσας με μαγνητοφωνημένους διαλόγους και με τραγούδια αλλά και με την χρήση του διαδικτύου, συνέβαλε σημαντικά στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας. Φτάνοντας στο σήμερα, όπου η ενσωμάτωση της Ψηφιακής Αφήγησης στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών, αποδεικνύει ότι μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη ως προς την κατάκτησή της. Άμεση ανάμειξη του μαθητή στην μαθησιακή διαδικασία, προαγωγή της συνεργατικής μάθησης, βελτίωση του προφορικού λόγου αλλά και της ακουστικής κατανόησης είναι κάποια από αυτά. Αλλά και ο εκπαιδευτικός γίνεται πιο δημιουργικός και μπορεί να προσωποποιήσει πια την μάθηση, έχοντας εναλλακτικά μέσα ώστε να εμπλέξει των μαθητή σε αυτήν.
  • Foreign language teaching is an area of education with a long history. With the original goal of translating literary texts, with only grammar as a tool and through a highly teacher-centered method, it made the student a passive receiver and emphasized only the written word. With the introduction of V.A.T. in the teaching of foreign languages, emphasis was placed on the students' practice of listening comprehension of the language with recorded dialogues and with songs, but also with the use of the internet, it contributed significantly in the conquest of the foreign language. Coming to the present, where the integration of Digital Storytelling in foreign language learning proves that it can bring multiple benefits in terms of its acquisition. Direct involvement of the student in the learning process, promotion of cooperative learning, improvement of oral speech and listening comprehension are some of them. But the teacher also becomes more creative and can personalize the learning, having alternative means to involve the student in it.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές