Τοπόσημα της Πάτρας για το 1821: Μία πρόταση ξενάγησης

Landmarks of Patras for 1821: A suggested tour (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Κούκη, Ελένη Αργυρώ
 8. Καραμανωλάκης, Ευάγγελος | Τενεκετζής, Αλέξανδρος
 9. Ξενάγηση | Τοπόσημα | Επανάσταση | Μνημεία
 10. ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΔΙΣ60
 11. 1
 12. 59
 13. 3
 14. Περιλαμβάνει: Εικόνες, Χάρτες
 15. Ιστορία της Ελλάδα του 20ου αιώνα / Χατζηιωσήφ Χρήστος
  • Η ξενάγηση στα τοπόσημα της Πάτρας για το 1821, δίνει πληροφορίες για τις λεπτομέρειες και το ιστορικό κατασκευής τους που πολλοί δεν γνωρίζουν και παρέχει γνώσεις για την ιστορία τους με έναν διαφορετικό και πιο ευχάριστο τρόπο, αποκλίνοντας από τους συνηθισμένους όπως είναι το διάβασμα των βιβλίων, η χρήση του διαδικτύου και η διδασκαλία στην σχολική αίθουσα. Η επίσκεψη των μνημείων στον φυσικό τους χώρο και η άμεση επαφή με αυτά, συνδυάζει την γνώση με την ψυχαγωγία και στοχεύει στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων. Η ξενάγηση προσφέρει μία βιωματική εμπειρία που βοηθά τον ενδιαφερόμενο να αποκτήσει γνώσεις για την εμπλοκή της Πάτρας και των ηρώων της στα γεγονότα της επανάστασης του 1821 και να αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα που εκπέμπουν τα μνημεία σε ένα διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον που προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα.
   Στο εισαγωγικό κεφάλαιο περιέχονται πληροφορίες για την σχέση μνήμης και μνημείων, την σχέση των μνημείων με το κοινό και πως αυτό αντιλαμβάνεται το νόημά τους, τον ρόλο της ιστορικής ξενάγησης, με ποιόν τρόπο τα δημόσια γλυπτά κατασκευάζουν μύθους και τον ρόλο που διαδραματίζουν στην συγκρότηση της ταυτότητας και στην διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης.
   Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των γεγονότων που συνέβησαν στην Πάτρα την περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και μια πιο αναλυτική περιγραφή της κινητοποίησης των Πατρινών στην Επανάσταση. Περιγράφεται η οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της πόλης μετά την Επανάσταση, γίνεται μνεία στο πολεοδομικό σχέδιο και την αρχιτεκτονική της και εκτενής αναφορά στην κατασκευή μνημείων κατά την περίοδο του μεσοπολέμου και της δικτατορίας όπου κατασκευάστηκαν στην Πάτρα τα περισσότερα μνημεία που είναι αφιερωμένα στο 1821, αναλύοντας την πολιτική χρήση των μνημείων που αποσκοπούσε στην κατασκευή μιας ομοιόμορφης εθνικής ιδεολογίας και στην ενίσχυση της εθνικής μνήμης ή στην προώθηση των συμφερόντων και την νομιμοποίηση του καθεστώτος στην περίοδο της δικτατορίας.
   Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση των μνημείων του 1821. Γίνεται περιγραφή των μνημείων και παρέχονται πληροφορίες για την τοποθεσία, την διαδρομή κατασκευής τους, τις τελετές αποκαλυπτηρίων, καθώς και στοιχεία για τα πρόσωπα που αναπαριστούν.
   Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τις επισκέψεις στους πολιτισμικούς χώρους, τις πολιτισμικές διαδρομές, τα δυο καινοτόμα εργαλεία το μάρκετινγκ και το place branding για την δημιουργία μιας ελκυστικής ταυτότητας και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής, την πολιτισμική επικοινωνία, τον ρόλο του ξεναγού και την ξενάγηση, τον τρόπο που γίνονται οι ξεναγήσεις στην Πάτρα και στην συνέχεια διεξάγεται η ξενάγηση στα μνημεία που είναι αφιερωμένα στην επανάσταση του 1821, αναδεικνύοντας τους τόπους μνήμης που έστησε η Πάτρα για να τιμήσει τους πρωταγωνιστές του 1821. Πρόκειται για ένα σχέδιο περιήγησης και ξενάγησης, το οποίο ξετυλίγει και αφηγείται την ιστορία που μεταφέρουν τα μνημεία αυτά στον δημόσιο χώρο και διαμορφώνουν το συλλογικό φαντασιακό της πόλης, απευθυνόμενο σε δύο κατηγορίες κοινού, στους ενήλικες και στα παιδιά.

  • The tour of the landmarks of Patras for 1821, gives information about the details and historical construction of them that many do not know and provides knowledge about their history in a different and more pleasant way, deviating from the usual ones such as reading books, using the internet and teaching in the classroom. The visit of the monuments in their natural environment and the direct contact with them, combines knowledge with entertainment and aims to mobilize the interest of participants. The guided tour offers an experiential experience that helps the interested party to gain knowledge about the involvement of Patras and its heroes in the events of the 1821 revolution and to decode the messages that the monuments emit in a different learning environment that evokes pleasant emotions.
   The introductory chapter contains information on the relationship between memory and monuments, the relationship between monuments and the public and how they perceive their meaning, the role of the historical tour, how public sculptures construct myths and the role they play in the formation of identity and in the formation of collective memory.
   In the first chapter there is a brief presentation of the events that happened in Patras during the Ottoman Empire and a more detailed description of the mobilization of the Patras in the Revolution. The economic and social development of the city after the Revolution is described, its urban planning and architecture are mentioned, and an extensive reference is made to the construction of monuments during the period between the wars and the dictatorship where most of the monuments dedicated to 1821 were built in Patras, analyzing the political use of the monuments aimed at constructing a uniform national ideology and strengthening national memory or promoting the interests and legitimizing the regime in the period of the dictatorship.
   The second chapter is dedicated to the presentation of the monuments of 1821. The monuments are described and information is provided on the location, the route of their construction, the unveiling ceremonies, as well as information on the persons represented.
   The third chapter describes the visits to the cultural sites, the cultural routes, the two innovative tools marketing and place branding for creating an attractive identity and highlighting the comparative advantages of a region, cultural communication, the role of the tour guide and the tour, the way the guided tours are done in Patras and then the guided tour of the monuments dedicated to the revolution of 1821 takes place, highlighting the places of memory that Patras set up to honor the protagonists of 1821. It is a tour and guided tour plan, which unfolds and tells the story that these monuments convey to the public space and shape the collective imagination of the city, addressed to two categories of audience, adults and children.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές