Γλωσσικές στάσεις διαλεκτόφωνων και μη απέναντι στα νεοελληνικά βόρεια ιδιώματα: Η περίπτωση των ιδιωμάτων της Φθιώτιδας και της Αιτωλοακαρνανίας

Τhe attitudes of the residents of the prefectures of Fthiotida and Eteloakarnania towards the Northern idiom (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΙΑ ΤΑΦΙΛΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 8. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ
 9. γλωσσική ποικιλία, γεωγραφική ποικιλία, διάλεκτος, ιδίωμα | γλωσσικές στάσεις | διαλεκτικές ποικιλίες της Φθιώτιδας και της Αιτωλοακαρνανίας | βόρεια ιδιώματα
 10. «Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση»/ ΑΔΕ62
 11. 4
 12. 53
 13. 10
 14. διάγραμμα, γραφήματα, χάρτης, πίνακες
  • Η παρούσα εργασία διερευνά τις στάσεις των κατοίκων του νομού Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας απέναντι στο Βόρειο ιδίωμα. Οι κάτοικοι αυτοί είτε κατάγονται από τις περιοχές αυτές και εξακολουθούν να ζουν εκεί, είτε έχουν μετακομίσει σε αστικά κέντρα. Υπάρχει και μια μερίδα ατόμων που δεν κατάγονται από αυτές τις περιοχές αλλά μετακόμισαν εκεί για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους . Στο θεωρητικό μέρος, γίνεται παρουσίαση των γλωσσικών ποικιλιών, οι οποίες διακρίνονται σε διαλέκτους και ιδιώματα. Παράλληλα, αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών και ειδικότερα υπάρχει λεπτομερής ανάλυση του ιδιώματος που μελετάμε, ως προς όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Κατόπιν, παρουσιάζονται οι γλωσσικές ιδεολογίες της πρότυπης γλώσσας αλλά και των ποικιλιών σύμφωνα με τις οποίες διαμορφώνονται οι αρνητικές ή θετικές στάσεις του κοινωνικού συνόλου απέναντι στις διαλέκτους. Παρουσιάζονται επιπρόσθετα τα αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών για τις αντιλήψεις της κοινωνίας στις ποικιλίες που παρεκκλίνουν από την Κοινή καθώς και οι παράγοντες που οδηγούν στην διαλεκτική υποχώρηση. Όσον αφορά το ερευνητικό μέρος, τα δεδομένα συλλέχθηκαν από συγκεκριμένο δείγμα. Πραγματοποιήθηκε η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, το οποίο διέθετε ερωτήσεις κλειστού τύπου. Τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτό είναι 100 στο σύνολο και  προέρχονται από διάφορες ηλικιακές ομάδες , από 18 έως 70 ετών, είναι απόφοιτοι διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων και ομιλούν ή γνωρίζουν την ποικιλία της Φθιώτιδας ή της Αιτωλοακαρνανίας. Επειδή τα ερωτηματολόγια ανήκουν στην ποσοτική έρευνα και ο συνδυασμός μεθόδων ποσοτικής και ποιοτικής εξάγει καλύτερα αποτελέσματα, πραγματοποιήθηκαν και τρείς συνεντεύξεις σε άτομα διαφορετικής ηλικιακής ομάδας, διαλεκτόφωνους και μη, και διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν έρθει σε επαφή με τις διαλέκτους, γνώριζαν για την ποικιλομορφία αυτή και είχαν αρκετά θετική στάση απέναντι στην διατήρησή τους.

  • This work investigates the attitudes of the residents of the prefectures of Fthiotida and Eteloakarnania towards the Northern idiom. These residents either come from these areas and still live there, or have moved to urban centers. There is also a portion of people who are not originally from these areas but moved there for personal or professional reasons. In the theoretical part there is a record of language varieties which are distinguished into dialects and local varieties. Additionally, the results of past research on society's perceptions of varieties deviating from the standard language as well as the factors leading to dialectical retreat are presented. Regarding the research part, the data was collected from a specific sample. A questionnaire was completed, which had closed-ended questions. The people who participated were 100 in total and came from various age groups from 18 to 70 years, were graduates and of different educational levels who speak/ know the dialect of Fthiotida or Eteloakarnania. As the questionnaires belong to quantitative research and the combination of quantitative and qualitative methods produces better results, three interviews were also carried out with people of different age groups, dialect speakers and non-dialect speakers, and different educational levels. The results showed that most residents had come into contact with the dialects, knew about this diversity and had a fairly positive attitude towards their preservation.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές