Θεσσαλική γλώσσα: Η αναπαράστασή της σε τηλεοπτικά κείμενα και η πρόσληψή της από Θεσσαλούς/ές

Thessalian language: The representation in television texts and the conception of it by Thessalians (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΑΦΝΗ ΜΕΡΜΗΓΚΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 113
 7. Μαρίνα Τζακώστα
 8. Ευάγγελος Κουρδής | Ασημάκης Φλιάτουρας
 9. Γεωγραφικές ποικιλίες, γλωσσικές στάσεις, γλωσσικά στερεότυπα, θεσσαλική διάλεκτος/γλώσσα, τηλεοπτικός λόγος, πρότυπη/επίσημη/κοινή γλώσσα
 10. Διάλεκτοι και γλωσσική διδασκαλία/ ΑΔΕ62
 11. 4
 12. 85
 13. 20
  • Η εμφάνιση διαλεκτικού λόγου στα κείμενα μαζικής κουλτούρας, και ιδιαίτερα των βόρειων διαλεκτικών ποικιλιών, είναι συχνό φαινόμενο. Η παρούσα εργασία μελετά τις στάσεις και τις απόψεις κατοίκων της Θεσσαλίας σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης της θεσσαλικής διαλέκτου στον μυθοπλαστικό και διαφημιστικό τηλεοπτικό λόγο. Παράλληλα, ανακύπτουν οι κυρίαρχες προκαταλήψεις της κοινότητας απέναντι στις γεωγραφικές ποικιλίες, οι συνυποδηλώσεις που αυτές φέρουν για το προφίλ του/της ομιλητή/ριας και οι αντιλήψεις τους σχετικά με την διδασκαλία αυτών.

   Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας περιγράφεται η γεωγραφική και κοινωνική ποικιλότητα των γλωσσών, οι προτάσεις κατηγοριοποίησής τους και οι διαδικασίες προτυποποίησης μιας ποικιλίας. Αναφορικά με τα βόρεια γλωσσικά συστήματα και τη θεσσαλική διάλεκτο δίνονται τα κυριότερα φωνητικά, μορφολογικά και συντακτικά χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος αντιμετώπισης των διαλέκτων τόσο από την κοινωνία όσο και από την τηλεόραση. Τα μεταπραγματολογικά στερεότυπα δηλαδή που αναγνωρίζονται από μεγάλο μέρος της κοινωνίας για τις γλωσσικές αυτές ποικιλίες και τους ομιλητές/ριές τους, όπως και την συμβολή τους στην δημιουργία κωμικού κλίματος. Η έρευνα εστιάζει σε δύο δευτερογενείς τηλεοπτικές χρήσεις της γλώσσας, σε ένα απόσπασμα της σειράς «10 Μικροί Μήτσοι» και σε μία διαφήμιση του προϊόντος «Τρικαλινό». Τέλος, προτείνεται μια αξιοποίησή τους στο γλωσσικό μάθημα της Α΄ Λυκείου, προκειμένου να προωθηθεί η διάδοση του διαλεκτικού λόγου και ο περιορισμός των στερεοτυπικών οπτικών των διαλέκτων συνολικά.

  • The appearance of dialectical discourse in text of mass culture and especially of northern dialectical varieties is a usual phenomenon. The present thesis analyses the attitudes and opinions of inhabitants of Thessaly concerning the representation of the Thessalian dialect in fictional and advertising television speech. At the same time arise the basic prejudices against the geographical varieties, the connotations that are brought by those when it comes to the profile of the speakers and their aspects about the dialectical teaching.

   In the theoretical part of the thesis are being analyzed the geographical and social variety of languages, the suggestions for categorization of them and the process of standardization of a language. Regarding the north language system and the Thessalian dialect the main phonetic, morphological and syntactic features are being delivered. Subsequently, the way of confrontation of the dialects as much from society as from the television is being represented. The post-factual stereotypes in other words that are recognized by a large number of society members regarding those linguistic varieties and their speakers as well as their contribution in the creation of the comic environment. This study is focused on the secondary use of local speech on the media, in a clip of a satirical television series «10 Μικροί Μήτσοι» and a TV advertisement referring to the product «Τρικαλινό». Lastly, is being proposed a utilization of them in courses of first grate of high school for the purpose of dialectical speech proportion and elimination of stereotypical options about overall dialectical varieties.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές