Αναπαραστάσεις της διαλέκτου στα κείμενα μαζικής κουλτούρας. Διδακτικές προτάσεις στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού

Representations of dialect in mass culture texts. Teaching suggestions in the context of critical literacy (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΕΛΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. Λιόσης, Νικόλαος | Φλιάτουρας Ασημάκης
 9. Διάλεκτος | γεωγραφική ποικιλότητα | τηλεοπτικός λόγος | κριτικός γραμματισμός
 10. Διάλεκτοι και γλωσσική εκπαίδευση/ ΑΔΕ62
 11. 2
 12. 51
 13. 16
 14. εικόνες, απομαγνητοφωνήσεις
  • Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει πώς οι γεωγραφικές γλωσσικές ποικιλίες αναπαρίστανται στα κείμενα μαζικής κουλτούρας και συγκεκριμένα στον τηλεοπτικό μυθοπλαστικό λόγο. Αναγνωρίζοντας την σημαντική θέση που πλέον κατέχουν τα ΜΜΕ στη διαμόρφωση γλωσσικών και όχι μόνο στάσεων της κοινωνίας, αποτελεί αδήριτη ανάγκη η προσπάθεια ανάλυσης του λόγου της μαζικής κουλτούρας. Τα τελευταία έτη η αξιοποίηση των διαλεκτικών γλωσσικών ποικιλιών στα κείμενα μαζικής κουλτούρας αυξάνεται ραγδαία και δεν είναι λίγες οι τηλεοπτικές σειρές που παρουσιάζουν τους διαλεκτόφωνους χαρακτήρες αναπαράγοντας στερεότυπα και προκαταλήψεις και προωθώντας τη γλωσσική ομοιογένεια. Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία αρχικά θα οριστούν και θα αναλυθούν βασικές έννοιες, όπως η έννοια της γλωσσικής ποικιλότητας, η έννοια της διαλέκτου και θα αναδειχθούν οι στάσεις που έχουν διαμορφωθεί απέναντι στις γλωσσικές ποικιλίες τις τελευταίες δεκαετίες. Εν συνεχεία επιχειρείται ο ορισμός της μαζικής κουλτούρας και η σχέση της με τη γλώσσα αλλά και την εκπαίδευση. Γίνεται μια αδρομερής παρουσίαση του κριτικού γραμματισμού και των μεθόδων που στηρίζονται στις αρχές του στην εκπαιδευτική πράξη. Στο πλαίσιο αυτό η εργασία επιδιώκει να προτείνει τρόπους που μπορούν τα κείμενα μαζικής κουλτούρας να αξιοποιηθούν στη διδακτική πράξη με απώτερο στόχο την αφύπνιση των μαθητών/τριων απέναντι στις στερεοτυπικές αντιλήψεις που προβάλλουν. Η εφαρμογή του κριτικού γραμματισμού στα πλαίσια του σχολικού μαθήματος καλλιεργεί την κριτική σκέψη των μαθητών/τριων, τους καθιστά ικανούς να αναγνωρίσουν τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και τις κυρίαρχες ιδεολογίες που αναπαράγουν τα κείμενα μαζικής κουλτούρας. Παράλληλα τους ευαισθητοποιεί σε φαινόμενα διαλεκτικής ποικιλότητας και εξαίρει την αξία των διαλέκτων και τις πλούσιες επικοινωνιακές δυνατότητες που προσφέρουν.
  • The aim of this paper is to investigate how geographical language varieties are represented in mass culture texts and specifically in television fictional discourse. Recognizing the important role that the mass media play in shaping not only the linguistic but also other aspects of society, it is necessary to analyze the discourse of mass culture. In recent years the use of dialectal language varieties in mass culture texts has been increasing rapidly and there are quite a few television series that present dialect-speaking characters, reproducing stereotypes and prejudices and promoting linguistic homogeneity. Based on the current available literature, such as the concept of linguistic diversity and dialects, will be first defined and then analyzed, while attitudes that have been formed towards linguistic diversity in recent decades will be highlighted. Subsequently, the definition of mass culture and its relationship with language and education is attempted. There is a brief presentation of critical literacy and the methods based on its principles in educational practice. In this context, the paper seeks to propose ways that mass culture texts can be used in the teaching practice with the ultimate goal of making students realize the stereotypical perceptions these texts project. The application of critical literacy in the classroom context cultivates the students' critical thinking and makes them able to recognize the stereotypical perceptions and dominant ideologies that mass culture texts reproduce. At the same time, it exposes them to phenomena of dialectal diversity and highlights the value of dialects and the rich communication possibilities they offer.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές