Η σχολική ζωή στη μεγάλη οθόνη: Όψεις και Μελέτες Περίπτωσης

School Life on the Big Screen: Aspects and Case Studies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. Kαούα, Αβραάμ
 8. Λεμονίδου, Έλλη Πούπου Άννα
 9. σχολική/νεανική παραβατικότητα, School movies, νεανική κουλτούρα, αυταρχική εκπαίδευση.
 10. Ιστορία και Κινηματογράφος
 11. 43
 12. 36

  • H παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως κεντρικό στόχο να αναδείξει και να προσεγγίσει με κριτική ματιά και ακολούθως, να συγκρίνει τους τρόπους με τους οποίους αναπαρίσταται το φαινόμενο της νεανικής/σχολικής παραβατικότητας σε συγκεκριμένες κινηματογραφικές ταινίες, οι οποίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των δεκαετιών 1950, 1960 και 1980.

   Η παρούσα εργασία μεθοδολογικά βασίστηκε στην ανάλυση των ταινιών μέσω της ποιοτικής μεθόδου ανάλυσης περιεχομένου με κώδικες/κατηγορίες ταξινόμησης.

   Κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε η παρούσα έρευνα είναι ότι, το πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο της εποχής που έχουν δημιουργηθεί οι ταινίες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σχετικά με τον τρόπο αποτύπωσης αλλά και εννοιολόγησης όπως και ερμηνείας των παραβατικών συμπεριφορών που εμφανίζουν οι μαθητές στο σύνολο των ταινιών. Επίσης έγινε σαφές ότι, οι αντιδράσεις των καθηγητών είναι εναρμονισμένες με το ευρύτερο κοινωνικό και ιστορικό αλλά και πολιτικό πλαίσιο της εποχής.  Συγκεκριμένα στις πρώτες δυο ταινίες της δεκαετίας τελών του 1950 και αρχών του 1960 φαίνεται καθαρά ότι η πρακτική της σωματικής τιμωρίας, η πρακτική της άσκησης βίας, του εξευτελισμού αλλά και της διαπόμπευσης είναι πάγιες τακτικές και απηχούν το ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο όπως ήταν δομημένο κατά την εποχή εκείνη. Αντίθετα, στις δεκαετίες του 1980 οι ταινίες παρόλο που διαφέρουν ως προς το ύφος και τη γενική τους προβληματική, φαίνεται ότι δεν υπάρχει σωματική τιμωρία, άσκηση άμεσης βίας. Η πρόσληψη της τιμωρίας, της παραβατικότητας, της εκπαίδευσης αλλά και του ρόλου του καθηγητή και των μαθητών απορρέουν και επηρεάζονται από το γενικότερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο.

   Αυτό είναι ενδεικτικό ότι έννοιες όπως η παραβατικότητα, η εκπαίδευση, το σχολείο αλλά και οι στάσεις και ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι έννοιες οι οποίες έχουν μεταβαλλόμενο περιεχόμενο και δεν αποτελούν στατικές μέσα στον χρόνο έννοιες.


   Στα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η παρούσα έρευνα είναι ότι, σημαντικά ζητήματα όπως η σχολική/ νεανική παραβατικότητα αλλά και η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτή, είναι ζητήματα που άπτονται ερμηνείας λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες στις οποίες αυτές εμφανίζονται.


  • The main objective of this research work is to highlight and approach with a critical eye and then compare the ways in which the phenomenon of youth/school delinquency is represented in specific films, which were created in the context of the decades 1950 – 1960 and 1980.

   The present work was methodologically based on the analysis of the films through the qualitative method of content analysis with codes/categories of classification

   After processing the data, the results of this research are that the cultural and historical context of the era in which the films were created plays an important role in the way of capturing and conceptualizing as well as interpreting the delinquent behaviors displayed by the students. in all the films. It also became clear that the counter-actions of the professors are in harmony with the wider social and historical as well as political context of the time.

      This is indicative of the fact that concepts such as delinquency, education, school as well as the attitudes and role of teachers are concepts that have a changing content, they are not static concepts over time

   The conclusions reached by this research are that important issues such as school/youth delinquency as well as the attitude of educators towards it are issues that need to be interpreted, always taking into account the social and cultural conditions in which they appear. they are.


 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.