Κριτική Ανάλυση Λόγου και Μαζική Κουλτουρα: Παραγωγή και Πρόσληψη Διαλογικών [Discursive] Στρατηγικών κανονικοποιησης και αποκανονικοποίησης στη μουσική βιομηχανία (Μελέτη Περίπτωσης).

Critical Discourse Analysis and Mass Culture: Production and Adoption of Discursive Strategies of Normalization and Denormalization in the Music Industry (Case Study). (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΛΗ ΦΟΥΤΣΙΤΣΑΚΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 205
 7. ΙΝΤΖΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 8. ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΟΙΚΟΜΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 9. Κριτική Ανάλυση Λόγου, Μαζική Κουλτούρα, Κανονικοποίηση, Αποκανονικοποίησης, Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας
 10. ΑΔΕ 71: Κριτικός γραμματισμός και αναλυτικά προγράμματα
 11. 2
 12. 23
 13. 17
 14. Πίνακες και εικόνες
  • Η ακόλουθη εργασία επικεντρώνεται στην Κριτική Ανάλυση Λόγου (ΚΑΛ) των προϊόντων Μαζικής Κουλτούρας (ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, μουσικά βίντεο κ.α.) για να ερευνήσει πως οι στρατηγικές λόγου (discursive) που χρησιμοποιούνται άλλοτε κανονικοποιούν και άλλοτε αποκανονικοποιούν τις κοινωνικές πρακτικές που διαμορφώνονται και τις ιδεολογίες που αυτές εκφράζουν. Συγκεκριμένα, αναλύεται ο λόγος δύο ειδών μουσικής από τα πιο δημοφιλή η ραπ και ειδικότερα το πολιτικό ραπ και η τραπ μουσική. Σε αυτή τη μελέτη θα προσπαθήσω να αποσαφηνίσω τον ρόλο των κειμένων αυτών. Με τη βοήθεια των εργαλείων της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής (ΣΛΓ) του Halliday αλλά και την Οπτική Γραμματική της εικόνας των Kress & van Leeuwen καθώς πρόκειται για πολυτροπικά κείμενα και με την αρωγή της Ανάλυσης Λόγου του van Leeuwen και την κοινωνικοπολιτική θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης θα αναλύσω και θα ερμηνεύσω τα γλωσσικά στοιχεία που «εκμεταλλεύονται» οι καλλιτέχνες για να παρουσιάσουν την πραγματικότητα μέσα από τη δική τους οπτική αλλά και πως νομιμοποιούν και απονομιμοποιούν τις ιδεολογίες που αυτά φέρουν μέσα από τις κοινωνικές πρακτικές που δημιουργούν. Απότοκος αυτής της μελέτης είναι να καταδειχθεί ο ρόλος των Κειμένων Μαζικής Κουλτούρας και ιδιαίτερα των τραγουδιών στην κατασκευή των διαφορετικών όψεων της πραγματικότητας και πως αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • The following paper focuses on the Critical Discourse Analysis of Mass Culture products (movies, series, music video etc.) to investigate how the discursive strategies that are used sometimes normalize kai sometimes de-normalize the social practices that are shaped and the ideologies that they express. Specifically, the discourse for two types of music from the most popular, rap, and particularly the political rap and trap music are analysed. In this study I will try to clarify the role of these texts. With the help of the tools of Halliday’ s Systemic Functional Grammar and the Visual Grammar of the image of Kress & van Leeuwen as they are multimodal texts and the help of van Leeuwen’ s Discourse Analysis and the social political theory of Frankfurt School, I will analyse and interpret the linguistic elements exploited by the artists to present the reality from their own perspective, but also how they legitimize and delegitimize the ideologies they carry through the social practices they create. The consequential of this study is to demonstrate the role of mass culture texts and especially songs in the construction of different aspects of reality and how this can be utilized in the educational progress.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές