Έμφυλες διακρίσεις και σεξιστικός λόγος στον τύπο: η περίπτωση βιασμών ανηλίκων. Κριτική ανάλυση λόγου και διδακτική πρόταση.

Gender discrimination and sexist discourse in the press: the case of rape of minors. Critical Discourse Analysis and Didactic Proposal. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΚΟΥΜΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 11 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 9. σεξισμός, έμφυλα στερεότυπα, βιασμός, δημοσιογραφικός λόγος, κριτική ανάλυση λόγου, κριτικός γραμματισμός, πολυγραμματισμοί | sexism, gender stereotypes, rape, journalistic discourse, critical discourse analysis, critical literacy, multiliteracies
 10. ΑΔΕ71
 11. 5
 12. 57
 13. 15
  • Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αλλά και το σχετικό ΦΕΚ (4402/23.09.2021) για την διδασκαλία της γλώσσας, όσον αφορά την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προκρίνεται η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τον δημοσιογραφικό λόγο και η απόκτηση μίας κριτικής στάσης απέναντι στο πλήθος των πληροφοριών που δέχονται καθημερινώς. Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με αφορμή τον σεξισμό και τις έμφυλες διακρίσεις και ανισότητες που βιώνει το ανδρικό φύλο σε σύγκριση με το γυναικείο, όσον αφορά το φαινόμενο των βιασμών, έτσι όπως αναπαράγονται μέσω του τύπου. Δίνοντας μία άλλη έκφανση του σεξισμού και, στη συνέχεια, τονίζοντας τον ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση στην άμβλυνσή τους. Προς επίτευξη των παραπάνω, αξιοποιείται η Κριτική Ανάλυση Λόγου με στόχο την ανάδειξη της έμφυλης και ασύμμετρης προσέγγισης των δύο φύλων. Τέλος, βάσει του μοντέλου των πολυγραμματισμών, προτείνεται μία διδακτική πρόταση κριτικού γραμματισμού για την Β' Λυκείου, μέσω της οποίας επιδιώκεται η ενίσχυση της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης και η συνειδητοποίηση των μαθητών/τριών πως τα δημοσιογραφικά κείμενα προωθούν συγκεκριμένες στερεοτυπικές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας.

  • According to the Analytical Curriculum as well as the relevant Official Gazette (4402/23.09.2021) for the teaching of the language, regarding Secondary Education, the students' familiarity with the journalistic language and the acquisition of a critical attitude towards the amount of information they receive daily. The present study was written on sexism and gender discrimination and inequalities experienced by the male gender compared to the female gender, regarding the phenomenon of rape, as it is reproduced through the press. Giving another manifestation of sexism and then, emphasizing the role that education plays in alleviating them. To achieve the above, Critical Discourse Analysis is used with the aim of highlighting the gendered and asymmetrical approach of the two sexes. Finally, based on the model of multiliteracies, a didactic proposal for critical literacy is proposed for the 2nd Lyceum, through which the strengthening of critical linguistic awareness is sought and the students' awareness that journalistic texts promote specific stereotypical representations of reality.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές