Το τραυματικό αποτύπωμα της Ιστορίας στην ελληνική οικογένεια: η Νίκη της Λούλας Αναγνωστάκη ως αφετηρία συνομιλίας με ένα νέο έργο

Τhe traumatic imprint of History in the Greek family: Niki by Loula Anagnostaki as the starting point of dialogue with a new stage play (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΤΕΜΙΡΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2022
 5. Ελληνικά
 6. 91
 7. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ
 8. ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ/ΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ/ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ
 9. Αναγνωστάκη, τραύμα, συλλογική και ατομική Ιστορία, ελληνική οικογένεια, δραματουργική ανάλυση.
 10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ/ΔΓΡ60
 11. 22
 12. 0
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη στα οποία επιχειρούμε να αναλύσουμε το τραυματικό αποτύπωμα της Ιστορίας στην ελληνική οικογένεια συνομιλώντας δημιουργικά με τη Νίκη της Λούλας Αναγνωστάκη (1978).

   Αρχικά και μετά από μια εισαγωγή που κατατοπίζει αναλυτικά για το θέμα και τη μέθοδο εργασίας, εξετάζεται η θέση της Νίκης στη συνολική δραματουργία της Αναγνωστάκη, ενώ ενημερωτικά παρατίθεται και η παραστασιογραφία από την πρώτη παρουσίασή του έργου έως σήμερα. Στη συνέχεια, περνούμε στη δραματουργική ανάλυση. Προσεγγίζοντας τον τίτλο, τη μορφολογία και τη θεατρική γλώσσα, τον δραματικό και σκηνικό χωροχρόνο και τέλος την πλοκή, ανά σκηνή, και τους χαρακτήρες, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε σφαιρικά το θέμα που πραγματεύεται το έργο: τον τρόπο με τον οποίον εγγράφεται στα μέλη μιας οικογένειας Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία και στον περίγυρό τους ο διχασμός και το βίωμα του Εμφυλίου.

   Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο με τον τίτλο Χαμένη νίκη, που γράφτηκε, τηρουμένων των αναλογιών, σε διάλογο με το έργο της Αναγνωστάκη, τόσο ως προς το ευρύτερο βασικό θέμα ‒τη σχέση συλλογικής και ατομικής ιστορίας‒, όσο και ως προς τον τρόπο που διαμορφώνονται οι σχέσεις εντός του οικογενειακού πυρήνα. Αφετηρία για το εγχείρημα αυτό αποτέλεσε η αληθινή ιστορία μιας οικογένειας που κληροδότησε το τραύμα του πολέμου και της απώλειας στους απογόνους της. Αντλούμε ελεύθερα έμπνευση από τον τρόπο γραφής της Νίκης, χωρίς βέβαια να αναζητάμε ούτε πιστές αναλογίες με το έργο αυτό, ούτε αντίστοιχες προεκτάσεις.

  • The current dissertation consists of two parts in which we attempt to analyse the traumatic imprint of History in the Greek family, conversing creatively with ‘Niki’ (Greek word for victory) by Loula Anagnostaki.

   Initially, after a thorough introduction to the subject matter and methodology of the present work, the place of Niki in Anagnostaki’s dramaturgy is examined. Furthermore, a record of the performances of the play, from its first presentation up until today, is cited for informative purposes. The dramaturgical analysis comes next. Exploring the title, morphology and theatrical language along with the dramatic and scenic spacetime and, finally, the plot of each scene and the characters, we venture an integrated approach to the theme of the play. That is, how the members of a Greek immigrant family and their social circle are afflicted by the division and lived experience of the Greek civil war.

   In the second part, an original stage play titled Lost victory is presented. The play was written, mutatis mutandis, to be in dialogue with Anagnostaki’s work both in terms of its primary theme –the relation between collective and personal history- as well as the manner in which relationships within the family nucleus are formed. The aforementioned project takes as a starting point the true story of a family who bequeathed the trauma of war and loss to their offspring. The writing style of Niki has been a source of inspiration for Lost victory without, however, seeking strong analogies or relevant extensions to it.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές