"Το Κιλελέρ στη συλλογική μνήμη (1975-2010)"

"Kileler in the collective memory (1975-2010)" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΣΙΝΟΥΛΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΗΚΙΔΗΣ
 8. ΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΥΚΗ
 9. Κιλελέρ, επετειακές εκδηλώσεις, μνημείο, συλλογική μνήμη, δημόσιος χώρος
 10. ΔΙΣ53
 11. 3
 12. 33
 13. 4
  •   Η εξέγερση των κολίγων στο Κιλελέρ είναι ένα ιστορικό γεγονός. Το Κιλελέρ αποτελεί κορυφαία στιγμή του αγροτικού κινήματος και σύμβολο όλων των κοινωνικών αγώνων. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκε η μνήμη του Κιλελέρ την περίοδο 1975-2010. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρησιμοποιήθηκε πρωτογενές αρχειακό υλικό και δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου. Η εργασία διερευνά υλικούς και συμβολικούς "τόπους μνήμης" και επιχειρεί να εντοπίσει πώς γίνεται η ιστορικοποίηση της μνήμης του συγκεκριμένου γεγονότος. Ειδικότερα, παρουσιάζει αναλυτικά την εξέλιξη των εορτασμών την περίοδο της Γ Ελληνικής Δημοκρατίας και τις προσπάθειες εγγραφής της συλλογικής μνήμης στον δημόσιο χώρο. Εντοπίζει τις τομές στην πορεία των επετειακών εκδηλώσεων και παρατηρεί τους μετασχηματισμούς στον τρόπο διοργάνωσης. Εξετάζει αν οι αλλαγές σχετίζονται με τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και προσπαθεί να ανιχνεύσει ιδεολογικές χρήσεις του παρελθόντος ανάλογα με τα πολιτικά διακυβεύματα και τις εκάστοτε ανάγκες. 

  • The uprising of sharecroppers (koligoi) at Kileler on 6 March 1910 is a historical event. Kileler is the crowning moment of the agrarian movement and a symbol of all the social struggles. The present thesis attempts to highlight how the memory of Kileler was formed during the period 1975-2010. In order to achieve this goal, primary archival material and local press pudlications were used. The thesis explores material and symbolic "places of remembrance" and it attempts to identify the way of memory historicization of this specific event. In particular, it presents in detail the evolution of celebrations during the Third Hellenic Republic (1974 - present) and the efforts to register collective memory in public space. Moreover, it identifies the similarities of anniversary ceremonies and it observes the transformations in ceremony organization process. It examines whether these changes are related to the political, financial and social conditions and it attempts to detect ideological uses of the past according to political stakes and needs. 

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές