Η ρηματική όψη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε Τάξεις Υποδοχής I: θεωρητικές και διδακτικές προεκτάσεις

The Verbal aspect of Greek as a second language in Reception Classes I: theoretical and didactic implications (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΑΡΩΝΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 14 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. Βλάχος, Χρήστος
 8. Παναρέτου, Ελένη Βλάχος, Χρήστος Τσόκογλου, Αγγελίκη
 9. Ρηματική όψη, συνοπτικό, μη συνοπτικό, δεύτερη ξένη γλώσσα, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Τάξεις Υποδοχής Ι
 10. ΑΔΕ60/ Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της Νέας Ελληνικής για εκπαιδευτικούς
 11. 1
 12. 33
 13. 13
 14. Η παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφει στοιχεία της ρηματικής όψης σε αλλοεθνής μαθητές που φοιτούν σε Τάξεις Υποδοχής. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται η ρηματική όψη σε θεωρητικό επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η ρηματική όψη στα σχολικά εγχειρίδια των Τάξεων Υποδοχής και τα λάθη που κάνουν οι αλλόγλωσσοι μαθητές πάνω στο αντικείμενο. Τέλος, πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα για να εξετάσει τις γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη ρηματική όψη αλλά και τις εμπειρίες τους από την επαφή με αλλόγλωσσους μαθητές σε Τάξεις Υποδοχής.
 15. Η ρηματική όψη σε δίγλωσσα παιδιά: η επίδραση γλωσσικών γνωστικών και περιβαλλοντικών παραγόντων/ Δόση, Ιφιγένεια
  • Περίληψη Η ρηματική όψη είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα γεγονότα από τον ομιλητή στην κλίμακα του χρόνου. Ο χρόνος δεν έχει άμεση σχέση με την όψη. Ο χρόνος τοποθετεί τα γεγονότα στο παρόν, παρελθόν και μέλλον, ενώ η όψη είναι ο τρόπος που παρουσιάζεται το γεγονός (από τον ομιλητή) στις βαθμίδες του χρόνου. Σε μία κοινωνία που συνεχώς διαφοροποιείται και γίνεται ολοένα και πιο πολυπολιτισμική, το σχολικό δίκτυο αλλάζει. Πλέον οι τάξεις δεν χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια. Ομογενείς και αλλόγλωσσοι μαθητές αναζητούν ίδιες μαθησιακές ευκαιρίες. Η ρηματική όψη δείχνει να δυσκολεύει περισσότερο τους αλλόγλωσσους μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Όλοι οι μαθητές από ξένες χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολία ακόμη και αν βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο. Παρουσιάζουν λάθη και στον προφορικό και στον γραπτό λόγο. Οι μαθητές μπορούν να βελτιωθούν μέσα από τη διδασκαλία του συγκεκριμένου φαινομένου. Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε μαθητές, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία με Τάξεις Υποδοχής Ι. Στο θεωρήτικο μέρος παρουσιάζεται η ρηματική όψη και βασικές έννοιες γύρω από αυτή. Παρατηρείται η εμφάνιση της στις γραμματικές του δημοτικού και του γυμνασίου. Αναφέρονται οι παράγοντες που χρειάζεται ένας μαθητής για την κατάκτηση μιας δεύτερης γλώσσας καθώς και παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την κατάκτηση της. Εστιάζει στην ερμηνεία της Τάξης Υποδοχής, καθώς και στη διαφορά μεταξύ Τάξεις Υποδοχής Ι και Τάξεις Υποδοχής ΙΙ. Ωστόσο μία πολυπολιτισμική τάξη χρειάζεται και την αντίστοιχη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Έτσι στο ερευνητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζεται έρευνα που διεξήχθη για τις γνώσεις των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν σε Τάξεις Υποδοχής Ι, γύρω από το φαινόμενο της ρηματική όψης. Μέσα από την έρευνα συλλέχτηκαν κάποιες διδακτικές ιδέες εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της ρηματικής όψης, οι οποίες παρουσιάζονται στην τελευταία ενότητα του τρίτου κεφαλαίου. Από την έρευνα συμπεραίνεται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν τον όρο «ρηματική όψη» και ότι δεν έχουν λάβει σχετική επιμόρφωση για το φαινόμενο στα μέχρι τώρα εκπαιδευτικά τους μονοπάτια.
  • Abstract Verbal aspect is the way in which events are presented by the speaker on the scale of time. Grammatical tense is not directly related to verbal aspect. Grammatical tense puts the activities in the present, past and future, while the verb aspect is the way in which the event is presented (by the speaker) in the time stage. Α society is constantly differentiating and becoming more and more multicultural, so the school network is changing. Nowadays classes are no longer characterized by homogeneity. Native students and foreign language students seek the same learning opportunities. Students, who learn the Greek language as second/foreign language, have more difficulty using the verbal aspect. All students from foreign countries struggle even if they are at an advanced level. They make mistakes in both, oral and written language. Students can improve through the teaching of this particular phenomenon. This work refers to students who attend schools with Reception Classes I. In the theoretical part of the thesis, the verbal aspect and its basic concepts are presented. This work investigates the appearance of verbal aspect at the school grammar book. The factors which a student needs in order to acquire a second language and the factors that can affect its acquisition are mentioned. It focuses on the interpretation of Reception Class, as well as the difference between Reception Classes I and Reception Classes II. However, a multicultural classroom also needs the corresponding teacher training. Therefore, in the research part of the paper, research is presented on the knowledge of teachers, who teach in Reception Classes I, about the phenomenon of verb aspect. Through the research, some didactic ideas of teachers for the teaching of the verbal aspect were collected, which are discussed in the last section of the 3rd chapter. The research concludes that most teachers do not know the term "verbal aspect" and that they have not received relevant training on the phenomenon in their educational paths so far.
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές