«Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»

«THE REPRESENTATION OF THE TWO SEXES THROUGH THE TEXTS OF THE MODERN GREEK LITERATURE AND THEIR TEACHING USE IN THE CONTEXT OF CRITICAL LITERATURE» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 11 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 136
 7. ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 8. Γκαραβέλας, Κωνσταντίνος , Κανάκης Κώστας, Αναστασία Γκαιντάρτζη
 9. γλωσσική ποικιλότητα, κοινωνική ποικιλότητα, ταυτότητες, κριτικός γραμματισμός, λογοτεχνία, φύλα, συστημική λειτουργική γραμματική, κριτική γλωσσική επίγνωση, Κριτική Ανάλυση Λόγου
 10. ΑΔΕ61
 11. 4
 12. 52
 13. 38
  • Με την παρούσα εργασία επιχειρώ να ερευνήσω τη σημασία της έννοιας των ταυτοτήτων μέσα από τρία αφηγηματικά κείμενα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας.Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα κείμενα η «Φόνισσα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Η τιμή και το χρήμα» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και ο «Γιούγκερμαν» του Μ. Καραγάτση.Ως μεθοδολογικό υπόβαθρο της ανάλυσης των ταυτοτήτων των κειμένων λαμβάνεται η συστημική-λειτουργική γραμματική του Halliday (1994), η οποία δίνει έμφαση στις επικοινωνιακές παραμέτρους του πεδίου (field), που περιλαμβάνει τον λόγο, το θέμα και το σκοπό της επικοινωνίας · του τόνου (tenor), δηλαδή των κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στους/στις συνομιλητές/τριες·και του τρόπου της επικοινωνίας(mode),δηλαδή προφορικού, γραπτού ή ηλεκτρονικού.Παράλληλα, αναδεικνύεται η οργανική διασύνδεση της γλωσσικής χρήσης με την επικοινωνιακή περίσταση, τις κοινωνικές ταυτότητες τις οποίες διαπραγματεύονται οι συνομιλητές/τριες,καθώς και την εγγενή δυνατότητα των γλωσσικών συστημάτων να παρέχουν στους/στις χρήστες/τριες εναλλακτικές επιλογές συγκρότησης του μηνύματος μέσω της γλωσσικής ποικιλότητας (Γεωργαλίδου, Σηφιανού & Τσάκωνα, 2014).Επιπλέον, η έννοια του λόγου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια του περικειμένου (context), όπου εδώ ο λόγος πλαισιώνεται από τη δραστηριότητα που κάθε φορά βρίσκεται σε εξέλιξη, τις κοινωνικές ταυτότητες που διαπραγματεύονται οι συμμετέχοντες/ουσες, το μέσο, τον τόπο, τον χρόνο και το στόχο της επικοινωνίας (Γεωργαλίδου, Σηφιανού & Τσάκωνα,2014). Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αποσαφήνιση του πώς δεδομένες αντιλήψεις-στερεότυπα παρουσιάζονται στα κείμενα και οικοδομούν έμφυλες ταυτότητες μέσα από την επιλογή συγκεκριμένων λέξεων και γραμματικο-συντακτικών δομών. Ειδικότερα, η ανάλυση και ερμηνεία των κειμένων,στοχεύει στην ανίχνευση των ταυτοτήτων, των διαπροσωπικών σχέσεων, των ιδεολογιών και την κοινωνική θέση των ηρώων-πρωταγωνιστών σε σχέση με τους σημειωτικούς πόρους, με τους οποίους τις οικοδομούν κάθε φορά. Στο θεωρητικό μέρος επομένως, (κεφάλαιο 2ο ) εξετάζονται βασικές έννοιες και ζητήματα στο πλαίσιο των ταυτοτήτων και οι παράμετροι-εξωγλωσσικοί παράγοντες που τις καθορίζουν. Στο ερευνητικό μέρος (κεφάλαιο 3ο και 4ο ),αναλύονται τα τρία κείμενα με βάση τις βασικές αρχές της συστημικής λειτουργικής γραμματικής και τα κοινωνικο-πολιτισμικά συμφραζόμενα που τα περιβάλουν.Ακολουθεί μία διδακτική πρόταση (κεφάλαιο 5ο ) στο πλαίσιο της διδακτικής προσέγγισης των πολυγραμματισμών σε συνδυασμό με την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Τέλος, γίνεται μια σύνθεση των παραπάνω στοιχείων και παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα (κεφάλαιο 6ο ). Απώτερος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι, στα πλαίσια του κριτικού γραμματισμού να γίνει μια διδακτική πρόταση-αξιοποίηση των ταυτοτήτων στο σχολικό μάθημα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας της Β’ λυκείου, στο ευρύτερο πλαίσιο της διδακτικής προσέγγισης των Πολυγραμματισμών, οι οποίοι αποβλέπουν, τόσο στην κριτική γλωσσική επίγνωση των μαθητών με βάση τις ποικίλες πολιτισμικές, κοινωνιο-και κειμενο-γλωσσικές εμπειρίες που εκείνοι φέρνουν στην τάξη, όσο και στη διερεύνηση των επικοινωνιακών και κειμενικών τους δυνατοτήτων.
  • With this present thesis I attempt to investigate the importance of the concept of identities through three narrative texts of Modern Greek literature.Specifically, these are the texts "Fonissa" by Alexandros Papadiamantis, "The price and the money" by Konstantinos Theotokis and "Jugerman" by M. Karagatsis. The systemic-functional grammar of Halliday (1994) is taken as the methodological background of the analysis of the identities of the texts, which emphasizes the communicative parameters of the field, which includes the discourse, the subject and the purpose of the communication; the tone (tenor), i.e. the social relations between the interlocutors; and the mode of communication, i.e. oral, written or electronic.At the same time, the organic interconnection of language use with the communication situation, the social identities negotiated by the interlocutors, as well as the inherent possibility of language systems to provide users with alternative options for structuring the message through linguistic diversity, is highlighted (Georgalidou, Sifianou & Tsakona, 2014). Moreover, the concept of discourse is inextricably linked to the concept of context, where discourse is framed by the activity that is ongoing, the social identities negotiated by the participants, the medium, the place, the time and the goal of communication (Georgalidou, Sifianou & Tsakona, 2014). The main objective of this work is to clarify how given perceptions-stereotypes are presented in the texts and build gender identities through the choice of specific words and grammatical-syntactic structures. In particular, the analysis and interpretation of the texts aims to detect the identities, interpersonal relationships, ideologies and social position of the protagonists in relation to the semiotic resources, with which they build them each time. In the theoretical part, therefore, (chapter 2), basic concepts and issues in the context of identities and the extra-linguistic parameters that determine them are examined.In the research part (chapter 3 and 4), the three texts are analyzed based on the basic principles of systemic functional grammar and the socio-cultural contexts that surround them.The following is a teaching proposal (chapter 5th) in the context of the teaching approach of polyliteracies in combination with the collaborative group approach. Finally, a synthesis of the above elements is made and the final conclusions are presented (chapter 6). The ultimate purpose of the present study is, within the context of critical literacy, to make a didactic proposal-utilization of identities in the school course of Modern Greek literature of the 2nd high school, in the broader context of the didactic approach of Polyliteracies,which aim, both at critical linguistic awareness of the students based on the diverse cultural, socio-and text-linguistic experiences they bring to the classroom, as well as in the investigation of their communicative and textual capabilities.
 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές