Η αξιολόγηση των πολύγλωσσων μαθητών στο δημοτικό σχολείο – Πρόταση εφαρμογής της περιγραφικής αξιολόγησης

Multilingual students’ assessment in primary school- Suggestion for the implementation of descriptive assessment (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 31 Ιανουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 132
 7. Ρουσουλιώτη, Θωμαή
 8. πολύγλωσσοι μαθητές, εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης, περιγραφική αξιολόγηση
 9. ΑΔΕ70
 10. 5
 11. 20
 12. 15
  • Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί πώς αξιολογούνται οι πολύγλωσσοι μαθητές που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να καταρτιστεί μία πρόταση για την εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης. Στην έρευνα συμμετείχαν πέντε εκπαιδευτικοί που δίδασκαν σε μεικτές τάξεις ενός σχολείου. Αναλυτικότερα, οι τέσσερις εκπαιδευτικοί δίδασκαν στις Β', Γ', Δ' και ΣΤ' Δημοτικού με 19, 20, 18 και 22 μαθητές, αντίστοιχα, και με το 31,5% του μαθητικού δυναμικού των συγκεκριμένων τάξεων να αποτελούν οι πολύγλωσσοι μαθητές, ενώ η διευθύντρια δίδασκε στις περισσότερες τάξεις. Τα δεδομένα συλλεχθηκαν μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων και οι απόψεις και εμπειρίες των εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιολόγηση των πολύγλωσσων μαθητών ερημνεύθηκαν με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την αξιοποίηση παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς, που είναι κοινές για τους πολύγλωσσους μαθητές και τους ομιλητές της ελληνικής ως πρώτης γλώσσας, παρόλο που οι ίδιοι δήλωσαν πως λαμβάνουν υπόψη το γλωσσικό και πολιτισμικό προφίλ κάθε μαθητή τους κατά την αξιολόγηση και ότι οι πρακτικές τους χαρακτηρίζονται από ευελιξία. Ωστόσο, προκειμένου να αποτρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις της χαμηλής βαθμολογίας στη μαθησιακή πορεία των πολύγλωσσων μαθητών, οι εκπαιδευτικοί παραδέχθηκαν ότι είναι επιεικείς στη βαθμολόγηση.Ήταν χαρακτηριστικό ότι μόνο ένας συμμετέχοντας υπογράμμισε την αξία της περιγραφικής αξιολόγησης ως εναλλακτικής μεθόδου αξιολόγησης, κάτι που αντανακλά τον χαμηλό βαθμό γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί, αν και πρόθυμοι να εφαρμόσουν εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης, για να υποστηρίξουν τους πολύγλωσσους μαθητές τους, παρουσίασαν χαμηλό βαθμό ετοιμότητας και επάρκειας, κάτι που ανέδειξε την ανάγκη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. 

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές