Τα Ελληνικά ως γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς στο Λονδίνο: ανάγκες και προτεραιότητες γονέων και μαθητών/τριών αναφορικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση

Greek as a heritage language in London: needs and priorities of parents and students regarding Greek language education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΚΙΟΚΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 203
 7. Ρουσουλιώτη, Θωμαΐς
 8. Ανδρουλάκης, Γεώργιος
 9. ελληνική γλώσσα, γλώσσα κληρονομιάς, Λονδίνο, παροικιακά σχολεία, δίγλωσσα ομολογιακά σχολεία, Πιστοποίηση Ελληνομάθειας, GCSEs, A’ Levels
 10. ΑΔΕ 70
 11. 3
 12. 52
 13. 50
  • Η συγκεκριμένη εργασία πραγματεύεται τη διδασκαλία της ελληνικής ως γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς στο Λονδίνο μέσω μαθημάτων κατ' οίκον. Η μελέτη περίπτωσης που διεξήχθη παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των παροικιακών και δίγλωσσων ομολογιακών/θρησκευτικών σχολείων στο Λονδίνο, αλλά και των μαθημάτων κατ' οίκον για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Τα ευρήματα προέκυψαν από συμπλήρωση ερωτηματολογίου από μαθητές/τριες και διεξαγωγή συνεντεύξεων της ερευνήτριας με τους γονείς. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν τον χρόνο έκθεσης των μαθητών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, τους λόγους που προτιμώνται από τις συγκεκριμένες οικογένειες τα μαθήματα κατ' οίκον, τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργείται ο ελληνικός πολιτισμός στα παροικιακά και δίγλωσσα ομολογιακά σχολεία αλλά και στα μαθήματα κατ' οίκον. Τέλος, σαν ερευνητικό ερώτημα τίθεται και το ενδιαφέρον για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας από τους/τις μαθητές/τριες με έμφαση στις εξετάσεις GCSEs, Α’ Levels και στις εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές/τριες εκτίθενται περισσότερο στα Αγγλικά καθημερινά και προτιμούν τα μαθήματα Ελληνικών κατ' οίκον λόγω προσαρμογής τους στις προσωπικές τους ανάγκες και στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Στα παροικιακά και στα δίγλωσσα ομολογιακά σχολεία είναι εντονότερο το πολιτιστικό κομμάτι κατά τη διδασκαλία συγκριτικά με τα ιδιαίτερα μαθήματα. Τέλος, από την έρευνα έγινε φανερό ότι οι περισσότεροι γονείς προτιμούν τις εξετάσεις των GCSEs και A’ Levels λόγω της αναγνώρισης από το αγγλικό βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα.

  • This paper highlights the teaching of Greek as a heritage language in London through private lessons. The case study presents the pros and cons of community and bilingual faith schools in London and private courses. The findings resulted from completing a questionnaire of the students and conducting interviews by the researcher with the parents. The research questions concern the time the students are exposed to the Greek and English languages, the reasons why specific families prefer private lessons, and the way in which Greek culture is cultivated in community and bilingual faith schools as well as in private courses. Finally, as a research question, there is an interest in the certification of the Greek language by the students with an emphasis on GCSEs, A' Levels and Certificate for Attainment in Greek Language exams. The research results show that students are more exposed to English every day and prefer private Greek lessons because it responds to their needs. In the community and bilingual faith schools, the cultural part is stronger compared to the Greek private courses. Finally, most parents prefer GCSEs and A' Levels exams due to recognition by the English British education system.

    

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές