Γλωσσικά λάθη, εκπαίδευση και γλωσσική αλλαγή

Language errors, education and language change (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΑΝΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 59
 7. ΛΑΒΙΔΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΛΑΒΙΔΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 9. γλωσσικά λάθη΄, γλωσσική αλλαγή, ελευθερία στη γλώσσα
 10. ΑΔΕ52
 11. 1
 12. 68
 13. 26
 14. εικόνες
  • Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα γλωσσικά λάθη, όπως αυτά προκύπτουν στο λόγο τόσο ομιλητών της Ελληνικής ως Γ1 όσο και ομιλητών της Ελληνικής ως Γ2. Καθώς το ζήτημα των γλωσσικών λαθών έχει προβληματίσει πλήθος φιλολόγων και γλωσσολόγων, διότι συνδυάζεται με τον επικείμενο, ή μη, κίνδυνο «φθοράς» της γλώσσας, στην εργασία αυτή εξετάζεται το θέμα αυτό από διάφορες σκοπιές.

   Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο ορισμός των γλωσσικών λαθών, η ταξινόμησή τους και, οι παράγοντες εμφάνισής τους. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να κατηγοριοποιηθούν τα γλωσσικά λάθη και να διερευνηθούν αναλυτικά, ούτως ώστε να γίνει κατανοητό αφενός πόσα από αυτά είναι συστηματικά και αφετέρου κατά πόσο επηρεάζουν τη διαμόρφωση της Ελληνικής.  Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται το γλωσσικό λάθος σε σχέση με την ελευθερία στη γλώσσα. Για το λόγο αυτό, εξετάζεται η σύνδεσή του γλωσσικού λάθους με τη γλωσσική αλλαγή, η εν δυνάμει αυτοδιόρθωση  και η συμφιλίωση των ομιλητών με το γλωσσικό λάθος. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να τονιστεί το χαρακτηριστικό της συνεχούς μεταβολής της γλώσσας, ούτως ώστε να μην παρασυρόμαστε εύκολα από κινδυνολογίες που προμηνύουν φθορά ή και την εξαφάνιση της γλώσσας, εξαιτίας των γλωσσικών λαθών.

   Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η μορφολογική, φωνολογική, συντακτική και σημασιολογική διάσταση της γλωσσικής αλλαγής. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι αρχικά να διερευνηθεί η γλωσσική αλλαγή. Στη συνέχεια, το γλωσσικό λάθος διερευνάται και σε σχέση με ξενόγλωσσους ομιλητές της Ελληνικής. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται η στάση των ομιλητών απέναντι στη γλωσσική αλλαγή. Παρουσιάζεται η έρευνά μας, η οποία διεξήχθη μέσω ενός ερωτηματολογίου, καθώς και τα αποτελέσματά της.

  • The current MA thesis investigates language errors of native and foreign speakers. The issue of language errors worries many philologists and linguists, because it is linked to the imminence danger of decay of the Greek language; therefore,- the MA thesis examines this issue through various aspects.

   Specifically, in Chapter 1, I analyse the definition of language errors, their classification, the factors triggering language errors. The aim of this chapter is to categorize and investigate language errors, to understand how many of them are executed on a systematic basis and also how many of them influence the development of Greek. In Chapter 2, I investigate language errors as related to freedom in a language. Because of that, I examine their connection to language change, self-correction, and reconciliation of speakers with the language errors. The purpose of this chapter is to underline the characteristic of continuous change, which characterizes languages as living organisms, in order not to be carried away by alarmisms, which forebode language decay or, even, language death, because of language errors.

   In Chapter 3 examine morphological, phonological, syntactic and semantic aspects of language change, as well as language change as related to foreign speakers. In the chapter 4, I investigate the attitude of speakers towards language change. Finally, I present the research and its results.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές