Κριτική ανάλυση λόγου δημοσιογραφικών κειμένων με θέμα τις αμβλώσεις και πρόταση διδακτικής αξιοποίησής τους στη Β’ Λυκείου με άξονα το μοντέλο των Πολυγραμματισμών

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΡΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 05 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 137
 7. ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 8. κριτική ανάλυση λόγου, συστημική – λειτουργική γραμματική, δημοσιογραφικός λόγος, άμβλωση, κριτικός γραμματισμός, Πολυγραμματισμοί
 9. ΑΔΕ71
 10. 2
 11. 55
 12. 19
  • Στην παρούσα εργασία πραγματώνεται η επεξεργασία τριών ηλεκτρονικών κειμένων δημοσιογραφικού λόγου μέσα από την ανάλυση και την ερμηνεία των γλωσσικών τους στοιχείων, με κοινό θεματικό πεδίο τις αμβλώσεις. Αφόρμηση των κειμένων αποτέλεσε η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στις 24/06/2022 για την απαγόρευση των αμβλώσεων σε Πολιτείες της Αμερικής, μια απόφαση που πυροδότησε αντιδράσεις και δίχασε την κοινή γνώμη. Στόχος της έρευνας είναι να μελετηθεί η κοινωνική πραγματικότητα που οικοδομεί το κάθε κείμενο μέσω της σύγκρισης των λεξικογραμματικών πρακτικών του καθενός από αυτά. Η έρευνα βασίστηκε στις αρχές της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου με εργαλείο τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Μ.Α.Κ Halliday. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι τα τρία κείμενα κατασκευάζουν διαφορετικές εκφάνσεις της πραγματικότητας, πράγμα που αποκαλύπτεται από την οπτική που υιοθετούν, αλλά και από τους γλωσσικούς μηχανισμούς που αξιοποιούν, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τα λανθάνοντα ιδεολογικά μηνύματα, άμεσα συναρτώμενα με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν. Παράλληλα, στην εν λόγω εργασία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν τα τρία αυτά κείμενα στην εκπαιδευτική πράξη, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β’ Λυκείου. Η προτεινόμενη διδακτική πρόταση βασίζεται στο μοντέλο των Πολυγραμματισμών (New London, 1996), ούτως ώστε οι διδασκόμενοι/-ες, αφενός να αντιληφθούν τον εξουσιαστικό και ιδεολογικό χαρακτήρα της γλώσσας, συνειδητοποιώντας ότι ο λόγος κατασκευάζει την πραγματικότητα, αφετέρου δε να προβληματιστούν σχετικά με θέματα κοινωνικοπολιτισμικής φύσεως που απασχολούν την καθημερινότητά τους, όπως τα φαινόμενα κοινωνικού ρατσισμού και τα δικαιώματα των γυναικών. Απώτατος σκοπός είναι η καλλιέργεια της Κριτικής Γλωσσικής Επίγνωσης και του Κριτικού Γραμματισμού των μαθητικών υποκειμένων στα πλαίσια της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπως ορίζουν και τα νέα Προγράμματα Σπουδών (2011, 2018, 2021). Στην παρούσα εργασία πραγματώνεται η επεξεργασία τριών ηλεκτρονικών κειμένων δημοσιογραφικού λόγου μέσα από την ανάλυση και την ερμηνεία των γλωσσικών τους στοιχείων, με κοινό θεματικό πεδίο τις αμβλώσεις. Αφόρμηση των κειμένων αποτέλεσε η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στις 24/06/2022 για την απαγόρευση των αμβλώσεων σε Πολιτείες της Αμερικής, μια απόφαση που πυροδότησε αντιδράσεις και δίχασε την κοινή γνώμη. Στόχος της έρευνας είναι να μελετηθεί η κοινωνική πραγματικότητα που οικοδομεί το κάθε κείμενο μέσω της σύγκρισης των λεξικογραμματικών πρακτικών του καθενός από αυτά. Η έρευνα βασίστηκε στις αρχές της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου με εργαλείο τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του Μ.Α.Κ Halliday. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι τα τρία κείμενα κατασκευάζουν διαφορετικές εκφάνσεις της πραγματικότητας, πράγμα που αποκαλύπτεται από την οπτική που υιοθετούν, αλλά και από τους γλωσσικούς μηχανισμούς που αξιοποιούν, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τα λανθάνοντα ιδεολογικά μηνύματα, άμεσα συναρτώμενα με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν. Παράλληλα, στην εν λόγω εργασία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν τα τρία αυτά κείμενα στην εκπαιδευτική πράξη, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β’ Λυκείου. Η προτεινόμενη διδακτική πρόταση βασίζεται στο μοντέλο των Πολυγραμματισμών (New London, 1996), ούτως ώστε οι διδασκόμενοι/-ες, αφενός να αντιληφθούν τον εξουσιαστικό και ιδεολογικό χαρακτήρα της γλώσσας, συνειδητοποιώντας ότι ο λόγος κατασκευάζει την πραγματικότητα, αφετέρου δε να προβληματιστούν σχετικά με θέματα κοινωνικοπολιτισμικής φύσεως που απασχολούν την καθημερινότητά τους, όπως τα φαινόμενα κοινωνικού ρατσισμού και τα δικαιώματα των γυναικών. Απώτατος σκοπός είναι η καλλιέργεια της Κριτικής Γλωσσικής Επίγνωσης και του Κριτικού Γραμματισμού των μαθητικών υποκειμένων στα πλαίσια της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπως ορίζουν και τα νέα Προγράμματα Σπουδών (2011, 2018, 2021). 

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές