Η θεατροπαιδαγωγική προσέγγιση στην διδασκαλία της γραμματικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση - Η τέχνη συναντά τις εγκλίσεις.

The Theatre pedagogy approach to teaching grammar in primary education- Art meets the grammatical caterogy of mood (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
 8. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΣΟΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 9. Έγκλιση, τροπικότητα, διαθεματικότητα, θεατρική αγωγή, δραματική τέχνη, πολυγραμματισμοί
 10. ΑΔΕ 61
 11. 2
 12. 40
 13. 0
  • Η εργασία πραγματεύεται και επιχειρεί να προτείνει μια θεατροπαιδαγωγική προσέγγιση στην διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων και ειδικά των εγκλίσεων και της σχέσης τους με την τροπικότητα. Για το σκοπό αυτό, συζητείται αρχικά ο τρόπος με τον οποίο οι σχολικές γραμματικές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσεγγίζουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες, ενώ ακολουθούν οι σύγχρονες γλωσσολογικές προσεγγίσεις, το εγκλιτικό σύστημα με έμφαση στις ρυθμιστικές αναντιστοιχίες που διέπουν την σχολική πραγματικότητα. Στην συνέχεια συζητείται η έννοια της διαθεματικότητας και η εμπλοκή, του μαθήματος της θεατρικής αγωγής και των τεχνικών διδασκαλίας στην διδασκαλία των εγκλίσεων με βιωματικό τρόπο. Στο πνεύμα αυτό και υιοθετώντας το μοντέλο των πολυγραμματισμών προτείνεται μια βιωματική διδακτική πρόταση για την διδασκαλία των εγκλίσεων. Η πρόταση αυτή υλοποιήθηκε πιλοτικά σε δεκαπέντε εκπαιδευτικούς της θεατρικής αγωγής που διδάσκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν την διδακτική πρόταση και την εφαρμογή της. Ο τρόπος συλλογής των αποτελεσμάτων ήταν η ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα η ημιδομημένη συνέντευξη. Μετά το πέρας της έρευνας και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού της θεατρικής αγωγής και του εκπαιδευτικού της γλώσσας κρίνεται απαραίτητη για την διδασκαλία της συγκεκριμένης πρότασης.
  • The present thesis investigates and proposes a Theatre-pedagogy approach to teaching grammatical phenomena, particularly grammatical mood in relation to modality. To this end, at first, a thorough presentation of the way mood and modality are systematized in the grammatical descriptions of both primary and secondary education is offered, followed by current linguistic approaches with an emphasis on regulatory inconsistencies which govern school curricula. Subsequently, the focus is shifted towards the idea of cross-curricularity and the involvement of Theatre Education as a school subject as well as the different teaching techniques in the experiential instruction of modality.To this end, we adopt the model of multiliteracies and propose an experiential teaching approach to the instruction of mood. The teaching proposal was implemented as a pilot by fifteen Theatre Education teachers in primary schools, which were then asked to evaluate the teaching proposal and its implementation. The method for collecting data was the qualitative approach and more specifically, the semi-structured interviews. Resuts showed that, cooperation among teachers and Theatre education teachers is crucial for the implementation of the specific proposal.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές