ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ KAI ΟΠΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠAΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

DIGITAL STORYTELLING AND VISUAL LITERACY: BALANCING DIFFICULTIES IN THE PRODUCTION OF WRITTEN SPEECH (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΝΑ ΚΑΨΑΛΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 116
 7. Τζιφόπουλος, Μενέλαος
 8. Μακρή, Αικατερίνη | Νικολάου, Πασχάλης
 9. γραμματισμός, πολυγραμματισμός, πολυτροπικότητα, οπτικός γραμματισμός, μεταγνώση, εικόνα, γραπτός λόγος, αφηγηματικά κείμενα, γνωσιακή μαθητεία, ψηφιακή αφήγηση, Τ.Π.Ε., έρευνα-δράσης.
 10. ΔΓΡ 63 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 11. 6
 12. 39
 13. 4
  •    Η παρούσα εργασία αποτελεί προϊόν ενός δυναμικοού-συνδυαστικού μοντέλου παραγωγής γραπτού λόγου, το οποίο συγκεράζει τις βασικές κοινές και θεωρητικές παραδοχές, από τη μία των κοινωνικο-γνωσιακών θεωριών, κι από την άλλη των κοινωνικο-πολιτισμικών προσεγγίσεων, καθώς και των προσεγγίσεων του γραμματισμού, έχοντας ως σκοπό της να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να αξιολογήσει μια διδακτική παρέμβαση, κατά την διδασκαλία και μάθηση της παραγωγής γραπτού λόγου και ειδικότερα, των αφηγηματικών κειμένων.

        Αναλυτικότερα, για την εργασία αυτή, σχεδιάστηκε, εφαρμόστηκε και διερευνήθηκε η επίδραση μιας διδακτικής παρέμβασης με κύριο άξονα και πυξίδα την διδασκαλία της «Γραμματικής της Εικόνας», προκειμένου να εξετάσω το κατά πόσο η κατανόηση της ανάγνωσή της, μπορεί να καταστήσει ικανό έναν μαθητή να παράγει ένα επικοινωνιακό-αφηγηματικό κείμενο, με τη συνοδεία εικόνων. Η διδακτική παρέμβαση υποστηριζόταν σκοπίμως από εκπαιδευτικές-πολυμεσικές εφαρμογές, ως διευκολυντικά-διδακτικά εργαλεία για την παραγωγή γραπτού λόγου. 

      Σκοπός μου με άλλα λόγια ήταν, μετά το πέρας των διδακτικών παρεμβάσεων, οι μαθητές με τους οποίους συνεργάστηκα, να είναι σε θέση να μάθουν να «διαβάζουν» και να αξιοποιούν την εικόνα για την κατανόηση κειμένων, να βελτιώσουν την ποιότητα του γραπτού τους λόγου κατά τη διάρκεια συγγραφής ενός αφηγηματικού κειμένου, να αναπτύξουν και να ενσωματώσουν μεταγνωσιακές τους δεξιότητες σχετικά με τη συγγραφική διαδικασία και τέλος να αποκτήσουν σταδιακά συγγραφική αυτονομία κατά την ενεργητική τους εμπλοκή σε συγγραφικά έργα.

      Η έρευνα διήρκησε περίπου τρεις μήνες και πραγματοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών, του Ηρακλείου Κρήτης, στους μαθητές του Δ' δημοτικού τμήματος, στους οποίους και εφαρμόστηκε η διδακτική-ερευνητική παρέμβαση, στο πλαίσιο της νωσιακής μαθητείας και της φθίνουσας καθοδήγησης, συνδυαστικά με τη συνεργατική γραφή και τη χρήση φακέλου εργασιων και επίδοσης (portfolio). 

       Τέλος, η μέθοδος έρευνα που χρησιμοποιήθηκε για την εν λόγω εργασία είναι αυτή της έρευνας-δράσης, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν σημαντική επίδραση στο γνωστικό και μεταγνωστικό επίπεδο των μαθητών-συγγραφέων.

  •     This particular thesis is based on the combinational model of production of written speech, which incorporates the the common principles of socio-cognitive and socio-cultural theories and those of literacy approaches. All the aforementioned theoritical approaches will contribute to the design, the implementation and the evaluation of the teaching interference during the teaching prosess and the learning of the production of written speech and more specifically the production of narrative texts.

      To be more specific, this teaching intervantion was designed, implemented and evaluated on the basis of teaching Visual Literacy, in order to examine how the understanding of ''reading" images can make a student capable to product a communicational-narrative text, with the company of image. This teaching intervation was supporting on purpose, by educational-multimedia applications, in a supportive learning enviroment. My goal in other words was, for my students, whom I collaborated with, to be able to use and "read" the images for understanding texts, to improve the quality of their written speech during writing a narrative text, to develop and incorporate meta-cognitive skills associated with writing process, and in the end to acquire stage by stage writing autonomy after the completion of my teaching intervation.

      The research lasted for about three months, and was realized in real teaching circumstances at the 2nd Primary School of Voutes, in Herakleion Crete, with students of 4th grade and applied on them the teaching intervation, were carried out within the framework of cognitive apprenticeship and decreasing guidance, combinationally with collaborative learning and the use of protfolio.

      Finally, the method of the research which has been used for this particular thesis, is the action research and its results showed an important influance into cognitive and meta-cognitive level of the students-writers.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές