Γλωσσικό λάθος: θεωρητικές προσεγγίσεις και στάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Language error: theoretical approaches and attitudes of primary school teachers (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΖΩΙΛΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. Μαγουλά Ευγενία
 8. Μαγουλά Ευγενία, Λαβίδας Νικόλαος, Μαρκόπουλος Θεόδωρος
 9. γλωσσικό λάθος, γλωσσικές στάσεις, γλωσσική διδασκαλία
 10. ΑΔΕ52 Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο
 11. 2
 12. 44
 13. 7
  • Η παρούσα εργασία έχει στόχο να περιγράψει τις διάφορες πτυχές του γλωσσικού λάθους, ενώ παράλληλα επιχειρεί να διερευνήσει τις στάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι σε συχνά γλωσσικά λάθη μαθητών/τριών των τελευταίων τάξεων του δημοτικού. Η αποσαφήνιση του όρου γλωσσικό λάθος, τα προβλήματα που συναντά ο ορισμός του και ο προσδιορισμός της φύσης και των χαρακτηριστικών του, αποτελούν την αφετηρία της εργασίας. Προκειμένου να εξεταστεί λεπτομερέστερα και ακριβέστερα το φαινόμενο αυτό, εντάσσεται σε κατηγορίες, βάσει της σχετικής βιβλιογραφίας, και στη συνέχεια διερευνώνται οι αιτίες που οδηγούν στην εμφάνισή του και οι οποίες σχετίζονται με την ίδια τη γλώσσα, τον/τη μαθητή/τρια και τη διδασκαλία. Επιπλέον, δεδομένου ότι το γλωσσικό λάθος αποτελεί έναν βασικό άξονα της γλωσσικής διδασκαλίας, κρίνεται αναγκαία η εξέταση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται κατά τη διάρκεια αυτής. Έτσι, καθώς κάθε διδασκαλία είναι διαφορετική και μοναδική, παρουσιάζονται οι παραδοσιακές προσεγγίσεις αλλά και οι σύγχρονοι τρόποι αξιοποίησης του γλωσσικού λάθους, οι οποίοι ακολουθούν τις αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας. Εν συνεχεία, περιγράφονται οι στάσεις ομιλητών/τριών απέναντι στο γλωσσικό λάθος, όπως εντοπίζονται στη σχετική βιβλιογραφία. Η διερεύνηση των στάσεων συνεχίζεται με την παρουσίαση της έρευνας από την οποία προκύπτει, μεταξύ άλλων, πως η ηλικία των εκπαιδευτικών δεν καθορίζει τις αντιλήψεις τους απέναντι σε συχνά γλωσσικά λάθη μαθητών/τριών των τελευταίων τάξεων του δημοτικού, ενώ, παράλληλα, επιβεβαιώνεται η πολυπλοκότητα και ασάφεια του όρου γλωσσικό λάθος. Επιπλέον, η έρευνα κατέδειξε τη βαρύνουσα σημασία που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στα ορθογραφικά λάθη και στα λάθη που εμφανίζονται συχνά στον λόγο των μαθητών/τριών και αφορούν κυρίως τη μορφολογία λόγιων ονομάτων. Τέλος, η αντιμετώπιση των γλωσσικών λαθών φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται από την κατηγορία στην οποία αυτά ανήκουν, ενώ η αιτία εμφάνισής τους δεν εντοπίζεται σε έναν μόνο παράγοντα.

  • The present paper aims to describe the various aspects of the language error, while at the same time it attempts to investigate the attitudes of Primary Education teachers towards frequent language errors of students in the upper grades of primary school. The clarification of the term linguistic error, the problems encountered in its definition and the determination of its nature and characteristics are the starting point of the work. In order to examine this phenomenon in more detail and more precisely, it is categorized, based on the relevant literature, and then the causes that lead to its appearance and which are related to the language itself, the student and the teaching are investigated. In addition, since language error is a key axis of language teaching, it is necessary to examine how it is dealt with during it. Thus, aw each teaching is different and unique, the traditional approaches are presented as well as the modern ways of exploiting the linguistic error, which follow the principles of modern linguistics. Then, the attitudes of speakers towards the linguistic error, aw found in the relevant literature, are described. The investigation of attitudes continues with the presentation of the research from which it emerges, among other things, that the age of teachers does not determine their perceptions towards frequent language errors of students in the upper grades of elementary school, while, at the same time the complexity and ambiguity of the term linguistic error is confirmed. In addition, the research demonstrated the weighty importance that teachers attach to spelling errors and to mistakes that often appear in students’ written and oral speech and mainly concern of morphology of literary nouns and adjectives. Finally, the treatment of linguistic errors seems not to be affected by the category to which they belong, while the cause of their appearance is not found in a single factor.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.