Ο Αυτισμός στα Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας. Κριτική Ανάλυση Λόγου και προτάσεις παιδαγωγικής αξιοποίησής της στο πλαίσιο των Πολυγραμματισμών

Autism in Mass Culture Texts. Critical Discourse Analysis and suggestions about the educational utilization of the Analysis under the context of multiteracies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΟΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 14 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 74
 7. ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Αυτισμός, Αναπαραστάσεις, Στερεότυπα, Κριτική Ανάλυση Λόγου, Πολυγραμματισμοί
 10. ΑΔΕ 71
 11. 1
 12. 16
 13. 10
  • Στη παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάλυση και ερμηνεία διαφορετικών αναπαραστάσεων του αυτισμού στα Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας (στο εξής ΚΜΚ). Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθούν τα γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιούν οι δημιουργοί των ΚΜΚ για να αναπαραστήσουν τον αυτισμό καθώς και να διερευνηθούν τα στερεότυπα που αναπαράγονται για τον αυτισμό. Στη παρούσα εργασία αξιοποιώντας το μεθοδολογικό υπόβαθρο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (στο εξής ΚΑΛ) και πιο συγκεκριμένα το μοντέλου του Fairclough, μελετώνται οι αναπαραστάσεις του αυτισμού στις παρακάτω ταινίες-σειρές: "Η Ρουτίνα", "Λάμρπος, το φως μέσα στη σιωπή", "Fly away", "Atypical'. Ακόμη, εφαρμόζοντας τη Γραμματική του Οπτικού Σχεδίου των Kress & van Leeuwen επεξεργαζόμαστε τρεις εικόνες που αναπαριστούν τον αυτισμό. Συγχρόνως, η παρούσα εργασία αξιοποιεί τα ΚΜΚ που επιλέχθηκαν προς ανάλυση για παιδαγωγική αξιοποίησή τους στη σχολική τάξη. Η διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε υπό το πρίσμα της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών. Σκοπός της διδακτικής πρότασης είναι οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο που παίζει η γλώσσα στη συγρκότηση της κοινωνικής πραγματικότητας. οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τον αυτισμό, θα εντοπόσουν τα στερεότυπα που τον συνοδεύουν και στόχος είναι να αποβάλλουν αυτά τα στερεότυπα δημιουργώντας κείμενα απαλλαγμένα απο ιδεολογίες και στερεότυπα για τον αυτισμό.

  • This dissertation attempts to analyze and interpret the different representations of Autism in Mass Culture Texts. The purpose of this dissertation is to examine the linguistic elements which the creators are using in the MCT to represent Autism, as well as to examine the stereotypes of Autism. In this paper, under the methodological context of Critical Discourse Analysis (referred to as CDA) and specifically the Fairclough 3D model, the representations of Autism are being examined in the following movies and series: «Η ρουτίνα», «Λάμπρος, το φως μέσα στη σιωπή», «Fly away», «Atypical». Furthermore, while implementing Kress & van Leewen’s Grammar of Visual Design, we are processing three images which represent Autism. At the same time, this paper utilizes MCT which were selected to be analyzed aiming in us being able to use them in the classroom. This teaching proposal was implemented under the context of the model of Multiteracies for students to realize the importance of the language in forming of the social reality. The students will learn about Autism, they will detect the stereotypes which surround Autism and refrain from them, while creating texts free from these stereotypes.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές