Κριτική ανάλυση λόγου και διδακτική αξιοποίηση: Αναπαραστάσεις προσφύγων στον δημοσιογραφικό λόγο

Critical Discourse Analysis and teaching proposal: Representations of refugees in journalistic discourse (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΟΥΜΑΝΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. ΛΙΟΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΚΑΤΣΟΥΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ
 9. Κριτική Ανάλυση Λόγου, Συστημική Λειτουργική Γραμματική, Δημοσιογραφικός Λόγος, Πρόσφυγες - Αναπαραστάσεις προσφύγων στα ΜΜΕ, Κριτικός Γραμματισμός, Κριτική Γλωσσική Επίγνωση, Πολυγραμματισμοί, Ιδεολογίες
 10. ΑΔΕΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία
 11. 4
 12. 26
 13. 23
 14. 0
  • Οι προσφυγικές ροές και οι μαζικές μετακινήσεις ατόμων προς τη χώρα μας  αποτελούν ένα αναμφισβήτητο δεδομένο. Με αφόρμηση το περιστατικό με τους 38 Σύρους πρόσφυγες, οι οποίοι στις 15 Αυγούστου του 2022 εντοπίστηκαν από τις ελληνικές αρχές σε μια νησίδα του Έβρου και το ειδησεογραφικό χάος που ακολούθησε, εκπονήθηκε η παρούσα εργασία. Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσαν τέσσερα άρθρα δημοσιευμένα στα ψηφιακά μέσα, τα οποία επιλέχθηκαν με κριτήριο τη διαφορετική θέαση του συμβάντος και τη διαφορετική ιδεολογική βάση του μέσου δημοσίευσής τους. Με τη βοήθεια της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και με μεθοδολογικό εργαλείο τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική έγινε η επεξεργασία των κειμένων, μετά από παράθεση του αναγκαίου θεωρητικού πλαισίου που αφορούσε την ΚΑΛ και τη ΣΛΓ, τον δημοσιογραφικό λόγο αλλά και τον τρόπο αναπαράστασης των προσφύγων στα ΜΜΕ. Σκοπός της εργασίας ήταν μελετώντας τις γλωσσικές επιλογές των συντακτών να αποκαλύψουμε την πραγματικότητα που κατασκευάζουν και να ανιχνεύσουμε σχέσεις εξουσίας, ιδεολογίες που εκείνοι προάγουν, διαμορφώνουν και εμπεδώνουν. Κατά την επεξεργασία των κειμένων παράλληλα εντοπίσαμε χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού λόγου και του ρατσιστικού και πολιτικού λόγου που εμπεριέχονται σ’ αυτόν. Μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία αντιληφθήκαμε ότι η γλώσσα είναι μέσο οικοδόμησης μιας πραγματικότητας εφάμιλλης των ιδεολογικών πεποιθήσεων του γράφοντα αλλά και του ιδεολογικού πυρήνα του μέσου στο οποίο αρθρογραφεί, καθώς και ότι οι ιδεολογίες και οι στερεότυπες αντιλήψεις που αποκαλύφθηκαν δεν είναι άγνωστες στην ελληνική κοινωνία. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η ετερογένεια του δημοσιογραφικού λόγου αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ενώ επαληθεύσαμε και την υπόθεση εργασίας μας σχετικά με την αναπαραγωγή κυρίαρχων ιδεολογιών κατά την αναπαράσταση των προσφύγων στα ΜΜΕ. Τέλος, προβήκαμε σε μια διδακτική πρόταση για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Λυκείου, εφαρμόζοντας τις αρχές του κριτικού γραμματισμού, με στόχο τη δημιουργία κριτικά σκεπτομένων νέων, ικανών να αντιλαμβάνονται τα υπόρρητα νοήματα, τις ιδεολογίες που λανθάνουν στις γλωσσικές επιλογές των συντακτών, αφού προηγήθηκε θεωρητική στήριξη των εννοιών του Κριτικού Γραμματισμού,της Κριτικής Γλωσσικής Επίγνωσης και των Πολυγραμματισμών.

  • It is undeniable fact that massive refugee groups have been flocking to our country in the recent years. This paper has been inspired by the incident of thirty-eight refugees from Syria detected on the islet of Evros on 15 August 2022 and the chaos pursued in the media. The study has been based on four articles published in the digital media which were selected due to the diverse approach to the incident and the different ideological foundation of the means publishing them. With the aid of Critical Discourse Analysis and Systemic Functional Grammar as a methodological tool, the texts were processed by quoting the required theoretical framework regarding CDA and SFG, the journalistic discourse and the way refugees were depicted in the media. The aim of this work is to reveal the reality the editors construct and examine power relations, ideologies promoted, shaped and consolidated through the examination of their own lingual choices. During the process of the texts, not only characteristics of journalistic discourse but also racist and political speech have been identified. It has been ascertained that the language functions as medium to construct a reality relating to the writer’s ideological beliefs but also the ideological core of their publication medium, as well as that ideologies and stereotypes uncovered are not unfamiliar to the Greek society. Furthermore, the heterogeneity of journalistic discourse along with its distinctive traits have been confirmed while, at the same time, our case study concerning the reproduction of dominating ideologies when representing refugees in the media has been verified.  Lastly, a teaching suggestion for the subject of ‘Modern Greek Language ‘of the 2nd Grade of High School has been put forward following the theoretical analysis of Critical Literacy, Critical Language Awareness and Multiliteracies Model. This proposal applies the principles of critical literacy with the aim of developing critical thinking among the young and rendering them capable of perceiving the underlying meanings and ideologies of the writer.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές