Δράσεις και αντιδράσεις της κοινωνίας των πολιτών στην εκπαίδευση: Πρόσληψη της κοινωνικής πραγματικότητας από τους/τις μαθητές/τριες της Β' ΄Λυκείου. Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Actions and reactions of society' s citizens in education. Perception of social reality by second grade high school students. Design and implementation of educational intervetion. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 173
 7. Ιντζίδης Ευα΄γγελος
 8. Ιντζίδης Ευάγγελος | Πατρώνα Μαριάνθη | Οικονομάκου Μαριάνθη
 9. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης | Δημοσιογραφικός Λόγος | Πολιτικός Λόγος | Κριτικός Γραμματισμός | The Media | Journalistic Discourse | Political Discourse | Critical Literacy
 10. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς / ΑΔΕ 71
 11. 3
 12. 34
 13. 6
 14. Κείμενο, λογικό διάγραμμα, πίνακες, εικόνες
  • Στην παρούσα εργασία, αντικείμενο προβληματισμού και ερευνητικό ερώτημα αποτελεί το πώς οι μαθητές/τριες της Β΄ Γενικού Λυκείου προσλαμβάνουν την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα, όπως αυτή αναπαρίσταται στα ενημερωτικά πληροφοριακά κείμενα μέσω της κατανόησης και ερμηνείας του δημοσιογραφικού και πολιτικού λόγου. Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε εκπαιδευτική παρέμβαση με την αξιοποίηση των αρχών της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών.

   Συγκεκριμένα, η σύνταξη των ερωτήσεων που δόθηκαν στα παιδιά με τη μορφή φύλλων εργασίας στηρίχθηκε στη Συστημική Λειτουργική Γραμματική και στη Γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού. Περαιτέρω, μέσω αυτής της παρέμβασης, διερευνήθηκε το πώς μπορούμε μέσω του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας να διδάξουμε τους μαθητές/τριες πως αυτά που βλέπουν, ακούν και διαβάζουν στα μιντιακά κείμενα αποτελούν κατασκευή της πραγματικότητας, ώστε να αναστοχαστούν και να επανερμηνεύσουν τον δημοσιογραφικό και διαμεσολαβημένο πολιτικό λόγο. Από τις απαντήσεις των παιδιών στις ερωτήσεις των φύλλων εργασίας, κατέστη φανερό ότι οι μαθητές/τριες μέσω αυτής της εκπαιδευτικής παρέμβασης καλλιέργησαν την κριτική τους στάση απέναντι στην πραγματικότητα που τούς προβάλλεται από τα ΜΜΕ και αναστοχάστηκαν τις αρχικές τους εκτιμήσεις. Κατά συνέπεια, επετεύχθη ο Κριτικός τους Γραμματισμός, ο οποίος αποτελεί και την προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενεργών αποδεκτών των κοινωνικοπολιτικών μηνυμάτων και κοινωνών της πληροφορίας.

  • In the present work, the object of concern and research question is how students of the second year of the general high school perceive the social-political reality as it is represented in the informative information texts through the understanding and interpretation of journalistic and political discourse. In the context of this problem an educational intervention was designed and implemented using the principles of Critical Discourse Analysis and the Pedagogies of Multiliteracies.

   In particular, the compilation of the questions given to the children in the form of worksheets was based on the Systemic Functional Grammar and the Grammar of Visual Design. In addition, through this intervention it was explored how we can through the course of Modern Greek Language, teach the students that what they see, hear and read in the media texts constitutes a construction of reality, so that they reflect and reinterpret the journalistic and mediated political discourse. From the children’s answers to the questions on the worksheets, it was obvious that the students through this educational intervention cultivated their critical attitude towards the reality presented to them by the media and reflected on their initial assessments. As a result, their Critical Literacy was achieved, which is also the prerequisite for the formation of active recipients of social-political and social information messages.

 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.