Γλωσσικές επαφές, δανεισμός και η γλώσσα των νέων

Linguistic contacts, lending and youth language (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΒΛΑΜΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. Λαβίδας, Νικόλαος
 8. Μαρκόπουλος, Θεόδωρος | Ξυδόπουλος, Γεώργιος
 9. γλωσσικές επαφές, γλωσσικός δανεισμός, γλώσσα των νέων, γλωσσικές στάσεις, τραπ μουσική, πολυγραμματισμοί
 10. Η σχέση της Αρχαίας με τη Νέα Ελληνική και η διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο/ ΑΔΕ 52
 11. 3
 12. 39
 13. 16
 14. Περιέχει: σχεδιαγράμματα, ερωτηματολόγιο
  • Οι γλωσσικές επαφές αποτελούν ένα διαχρονικό φαινόμενο καθώς οι γλώσσες αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς. Άμεσο αποτέλεσμα γλωσσικής επαφής είναι ο γλωσσικός δανεισμός. Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι να αναλύσει το φαινόμενο της γλωσσικής επαφής και του γλωσσικού δανεισμού και να τα συνδέσει με τη γλώσσα των νέων, η οποία δανείζεται στοιχεία από άλλες γλώσσες επηρεαζόμενη από τη μαζική κουλτούρα. Ειδικότερα, αναφορικά με τη γλώσσα των νέων, θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί η στάση της κοινωνίας και των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτή καθώς και οι επιδράσεις που δέχεται το νεανικό κοινό από την τραπ μουσική. Οι νέοι επηρεαζόμενοι από το «ρεύμα της εποχής» ακούν ένα νέο είδος μουσικής, την τραπ μουσική, η οποία επιδρά στη γλώσσα τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, έγινε προσπάθεια διερεύνησης μεταγλωσσικών στάσεων μέσα από τη γλωσσική ανάλυση πέντε άρθρων προκειμένου να παρουσιαστούν οι γλωσσικές ιδεολογίες και, σε επόμενο στάδιο, γλωσσική ανάλυση στίχων τραγουδιών της τραπ μουσικής, που εμφανίζουν ενδιαφέρον σχετικά με τη γλώσσα των νέων, με στόχο την καταγραφή και ερμηνεία της πληθώρας γλωσσικών στοιχείων που συναντώνται στην τραπ μουσική. Στη συνέχεια, έγινε έρευνα σχετικά με την επίδραση της τραπ μουσικής στο λεξιλόγιο των νέων αλλά και τη διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα αυτής έδειξαν πως οι νέοι/ -ες επηρεάζονται από την τραπ μουσική, ενώ οι εκπαιδευτικοί έχουν αρνητική στάση στο λεξιλόγιό της. Τέλος, καθώς η γλώσσα των νέων αποτελεί είδος γλωσσικής ποικιλότητας, θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών. Γι’ αυτόν τον λόγο, προτάθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την εξοικείωση των μαθητών/ -τριών με νέες πρακτικές για την ανάπτυξη κριτικής γλωσσικής επίγνωσης.
  • Linguistic contacts consist of a timeless phenomenon as languages are living organisms. Linguistic lending is a direct result of linguistic contact. This dissertation aims to analyze the phenomenon of language contact and language lending and to link them with the youth language, which borrows data from other languages affected by mass culture. More specifically, apropos of the perspective of society and educators toward youth language will be analyzed and presented, as well as the impact of trap music on adolescents. Influenced by "the latest trends," adolescents listen to the new subgenre of music known as trap, which has a significant impact on the language they use. Based on adolescents who listen to trap music, an attempt was made to investigate meta-linguistic attitudes by analyzing the language of five articles and presenting linguistic ideologies. The following step consisted of conducting a linguistic analysis of the song lyrics of various trap music songs, which demonstrated an interest in youth language, aiming to record and interpret the vast number of linguistic elements found in trap music. Subsequently, research was carried out regarding the effectiveness and efficacy of trap music on youth language and as well as examining teacher dispositions. According to the study's findings, trap music has a significant impact on adolescents, whereas teachers have a negative frame of mind about trap lexicon. As youth language is a form of linguistic diversity, it would be useful to utilize linguistic diversity in the educational process, within the context of multiliteracies. For this reason, educational activities were proposed aiming to familiarize pupils with new practices for developing critical linguistic awareness.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές