ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

 1. MSc thesis
 2. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
 8. κινηματογράφος | δικτατορία | ιστορία | εκπαίδευση
 9. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΣ62, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΣ53
 10. 1
 11. 28
 12. 57
  • Η παρούσα εργασία καταπιάνεται με το ζήτημα της χρήσης οπτικοακουστικού εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα της προβολής κινηματογραφικών ταινιών με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντός της σχολικής αίθουσας, επικεντρώνοντας στην αξιοποίησή της στο μάθημα της Ιστορίας και χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά.

   Το πόνημα αποτελείται από δύο μέρη: στο πρώτο παρουσιάζεται το ιστορικό πλαίσιο και η τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με τις βασικές έννοιες της εργασίας, και στο δεύτερο, επιχειρείται η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού σχεδίου για την κατά το δυνατόν πιο εποικοδομητική μετάδοση πληροφοριών σχετικά με ιστορικά συμβάντα για τα οποία οι μέχρι τώρα προσεγγίσεις υπήρξαν ελλιπείς. Αυτό το μέρος έχει έναν πρακτικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος αποτελείται από πέντε κεφάλαια:

   • Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχέση του κινηματογράφου με την ιστορία για να δοθεί ένα πλαίσιο μέσω του οποίου θα γίνουν πιο κατανοητά αυτά που θα αναλυθούν στη συνέχεια.
   • Στα επόμενα δύο κεφάλαια η εργασία περνάει στις εντός της τάξεως διεργασίες, αναλύοντας το πώς παρουσιάζεται η περίοδος της δικτατορίας στη διδακτέα ύλη και πώς ο κινηματογράφος αξιοποιείται για την υποβοήθηση της μεταλαμπάδευσης ιστορικών και άλλων γνώσεων στους μαθητές.
   • Τέλος, στα κεφάλαια 4 και 5 καταγράφονται οι επικρατούσες συνθήκες πριν και μετά την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, έτσι όπως παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία και στον κινηματογράφο αντίστοιχα.

   Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος προτείνεται ένα σχέδιο διδασκαλίας και μία εκπαιδευτική παρέμβαση που περιλαμβάνει την ένταξη της προβολής ταινιών εντός της σχολικής αίθουσας για την ολόπλευρη διδασκαλία ζητημάτων ιστορικής σημασίας, ενώ στο τέλος του πονήματος παρατίθενται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την έρευνα.

   Η παρούσα εργασία καταπιάνεται με το ζήτημα της χρήσης οπτικοακουστικού εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα της προβολής κινηματογραφικών ταινιών με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντός της σχολικής αίθουσας, επικεντρώνοντας στην αξιοποίησή της στο μάθημα της Ιστορίας και χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά.

   Το πόνημα αποτελείται από δύο μέρη: στο πρώτο παρουσιάζεται το ιστορικό πλαίσιο και η τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με τις βασικές έννοιες της εργασίας, και στο δεύτερο, επιχειρείται η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού σχεδίου για την κατά το δυνατόν πιο εποικοδομητική μετάδοση πληροφοριών σχετικά με ιστορικά συμβάντα για τα οποία οι μέχρι τώρα προσεγγίσεις υπήρξαν ελλιπείς. Αυτό το μέρος έχει έναν πρακτικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος αποτελείται από πέντε κεφάλαια:

   • Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχέση του κινηματογράφου με την ιστορία για να δοθεί ένα πλαίσιο μέσω του οποίου θα γίνουν πιο κατανοητά αυτά που θα αναλυθούν στη συνέχεια.
   • Στα επόμενα δύο κεφάλαια η εργασία περνάει στις εντός της τάξεως διεργασίες, αναλύοντας το πώς παρουσιάζεται η περίοδος της δικτατορίας στη διδακτέα ύλη και πώς ο κινηματογράφος αξιοποιείται για την υποβοήθηση της μεταλαμπάδευσης ιστορικών και άλλων γνώσεων στους μαθητές.
   • Τέλος, στα κεφάλαια 4 και 5 καταγράφονται οι επικρατούσες συνθήκες πριν και μετά την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, έτσι όπως παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία και στον κινηματογράφο αντίστοιχα.

   Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος προτείνεται ένα σχέδιο διδασκαλίας και μία εκπαιδευτική παρέμβαση που περιλαμβάνει την ένταξη της προβολής ταινιών εντός της σχολικής αίθουσας για την ολόπλευρη διδασκαλία ζητημάτων ιστορικής σημασίας, ενώ στο τέλος του πονήματος παρατίθενται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την έρευνα.

  • This paper deals with the issue of the use of audiovisual equipment, and more specifically the projection of films, to enhance the educational process within the classroom, focusing on its utilization in History classes and using the way the dictatorship of Ioannis Metaxas is being presented in school textbooks as an example for that.

   The thesis consists of two parts: in the first part, the historical context and the current situation regarding the basic concepts of the work are presented, and in the second part, an attempt is made to create an educational plan for the most constructive ways to inform students about historical events for which so far the approaches have been lacking. This parts adopts a more practical form.

   More specifically, the theoretical part consists of five chapters:

   • In the first chapter, the relationship between cinema and history is presented in order to provide a framework, through which the main points that will be analyzed later can be better understood.
   • In the next two chapters, the work moves on to the classroom processes, analyzing how the dictatorship period is presented in the curriculum and how cinema is used to help transfer historical and other knowledge to students.
   • Finally, in chapters 4 and 5, the prevailing conditions before and after the period of the Metaxas dictatorship are recorded, as they are presented in the literature and in the film industry respectively.

   Following that, in the second part, a teaching plan is proposed, along with an educational intervention that includes the implementation of educational films in the classroom, in order to facilitate the comprehension of every facet of historical events, while at the end of the paper, the conclusions drawn from the research are listed.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές