Η σημειωτική ανάλυση της επίδρασης του χωροχρόνου στους χαρακτήρες στις ταινίες του Αλμοδόβαρ

The semiotic analysis of the effect of spacetime on the characters in the films of Pedro Almodóvar (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 62
 7. Πετρίδης, Σωτήρης
 8. Τερζής, Νίκος | Πατερίδου, Γεωργία
 9. Σημειωτική, σημειολογία, σημαίνον, σημαινόμενο, κώδικες, χώρος, χρόνος, χαρακτήρες, συγκρούσεις
 10. Δημιουργική Γραφή / ΔΓΡ65
 11. 2
 12. 13
  • Η παρούσα εργασία μελετά τον χώρο και τον χρόνο με βάση την σημειωτική μέθοδο ανάλυσης. Σε κάθε περίπτωση των κινηματογραφικών ταινιών επιχειρείται διεξοδική ανάλυση του τόπου και του χρόνου δράσης των χαρακτήρων καθώς επίσης και ερμηνεία της συμπεριφοράς των χαρακτήρων μέσα στα πλαίσια αυτά. Προτεραιότητα της εργασίας είναι η ακριβής ανάλυση των ταινιών στα σημεία που ο χρόνος και ο χώρος επιδρά στους χαρακτήρες και όχι η δημοσιογραφική ανάλυση τους. Οι συγκρούσεις που βιώνουν και αντιμετωπίζουν οι χαρακτήρες στις ταινίες αυτές αποκαλύπτουν την αληθινή τους προσωπικότητα ως εκ τούτου ο χρόνος και χώρος είναι οι παράγοντες μέσα στους οποίους ξεδιπλώνεται αυτή η μετάβαση στην επίλυση των προβλημάτων. Η σημειωτική μέθοδος βοηθά αυτή την μελέτη προσφέροντας εργαλεία στην κάθε περίπτωση. Στα θεωρητικά μέρη αναλύονται οι όροι σημειωτική, μελέτη περίπτωσης, ο χώρος, ο χρόνος και οι χαρακτήρες, ενώ έπειτα τα εργαλεία αυτά εφαρμόζονται στην ανάλυση των κινηματογραφικών ταινιών.

  • This thesis studies space and time based on the semiotic method of analysis. In every case of the films, a thorough analysis of the place and time of action of the characters is attempted as well as an interpretation of the behavior of the characters within these contexts. The priority of the work is the precise analysis of the films at the points where time and space affect the characters and not their journalistic analysis. The conflicts experienced and faced by the characters in these films reveal their true personalities therefore time and space are the factors within which this transition to solving problems unfolds. The semiotic method helps this study by offering tools in each case. In the theoretical parts, the terms semiotics, case study, space, time and characters are analyzed and then these tools are applied to the analysis of the films

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές