Σύγχρονες λογοτεχνικές και θεατρικές προσεγγίσεις του μύθου της Μήδειας στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία

“Modern literary and theartical approaches of the Medea myth in european literature” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΤΣΕΛΕΠΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑ
 8. ΝΙΚΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΓΙΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 9. Δημιουργική Γραφή, Μήδεια, Ιάσονας, θέατρο, μύθος.
 10. Δημιουργική Γραφή ΔΓΡ/ ΔΓΡ51
 11. 15
 12. 37
  • Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής αποτελεί η εξέταση του μύθου της Μήδειας μέσα από το ευρύτερο πλαίσιο του Μύθου ως έννοια και των έργων που έχουν αφιερωθεί στον εν λόγω μύθο. Σημείο εκκίνησης της προσέγγισης του μύθου της Μήδειας αποτελεί αρχικά η μελέτη του ως διαχρονικού και παγκόσμιου φαινομένου κι έπειτα μέσω μιας ιστορικής αναδρομής, για να ακολουθήσει η ανάλυση και η σύγκριση θεατρικών και λογοτεχνικών έργων που έπραγματεύονται τον εν λόγω μύθο. Μέσα από τις αποκλίσεις ή τις συγκλίσεις τους συνάγονται ενδιαφέροντα συμπεράσματα ως προς την πρόσληψη του μύθου ανά τους αιώνες, καθώς από την εποχή του Ευριπίδη μέχρι τις μέρες μας, ο μύθος της Μήδειας έχει εκλάβει διαφορετικές προσλαμβάνουσες, όμως πάντα διαχρονικές. Αυτή η διαχρονικότητα του μύθου είναι ίσως κι ο λόγος που εμπνέει και απασχολεί μέχρι και σήμερα συγγραφείς και καλλιτέχνες, μέσω των μηνυμάτων που εμπεριέχει. Ως μεθοδολογικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μελέτες, άρθρα και εγχειρίδια που προσδίδουν επιστημονικό, σφαιρικό και έγκυρο χαρακτήρα στην παρούσα μελέτη. Επιπλέον, ως εργαλείο σύγκρισης χρησιμοποιήθηκαν λογοτεχνικά και θεατρικά έργα, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τραγωδίες γραμμένες σε θεατρικό λόγο, μέχρι το σύγχρονο είδος του graphic novel. Κατά τον τρόπο αυτό, ο αναγνώστης της παρούσας μελέτης έρχεται σε επαφή, τόσο με τη «θεατρική» εικόνα της Μήδειας, όσο και με την προσέγγισή της μέσα από κλασσικά αφηγήματα, αλλά και πιο μοντέρνα, όπως αυτό του graphic novel, που προσιδιάζει σε κόμικ. Η εργασία ολοκληρώνεται με το δημιουργικό μέρος το οποίο αποτελείται από ένα θεατρικό έργο, εμπνευσμένο από τον μύθο της Μήδειας, προσαρμοσμένο απόλυτα στην τωρινή πραγματικότητα.

  • The object of study of this thesis is the examination of the myth of Medea through the wider context of the Myth as a concept and the works that have been dedicated to this myth. The starting point of the approach to the myth of Medea is initially its study as a timeless and global phenomenon and then through a historical retrospective, to be followed by the analysis and comparison of theatrical and literary works that have dealt with the myth in question. Through their divergences or convergences, interesting conclusions can be drawn regarding the reception of the myth over the centuries, since from the time of Euripides to the present day, the myth of Medea has received different receptions, but always timeless. This timelessness of the myth is perhaps the reason why it inspires and preoccupies writers and artists to this day, through the messages it contains. Various studies, articles and manuals were used as methodological tools, which give a scientific, global and valid character to the present study. In addition, literary and theatrical works were used as a tool of comparison, covering a wide spectrum, from tragedies written in theatrical discourse, to the modern genre of the graphic novel. In this way, the reader of this study comes into contact, both with the "theatrical" image of Medea, and with her approach through classical narratives, but also more modern ones, such as that of the graphic novel, which resembles a comic . The work concludes with the creative part which consists of a play, inspired by the myth of Medea, perfectly adapted to the current reality.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές