Η διδασκαλία της Ελληνικής σε ελληνοαλβανικό σχολείο: Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΖΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Μαλιγκούδη , Χριστίνα
 8. Διγλωσσία, απόψεις εκπαιδευτικών, πρακτικές ενίσχυσης διγλωσσίας, Έλληνες στην Αλβανία
 9. ΑΔΕ70
 10. 2
 11. 33
 12. 9
  • Ο ελληνικός πληθυσμός της Αλβανίας έχει μακραίωνη ιστορία και έχει αναγνωριστεί επίσημα από το αλβανικό κράτος ως Ελληνική Εθνική Μειονότητα. Οι συνθήκες κοινωνικοποίησης των παιδιών των Ελλήνων Ομογενών είναι διγλωσσικές και διπολιτισμικές. Οι σχολικές τάξεις χαρακτηρίζονται από ετερογένεια και το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να αντιμετωπίσει αυτήν την πραγματικότητα προς όφελος όλων των μαθητών, με τη χρήση εκπαιδευτικών πρακτικών που προάγουν τις διγλωσσικές ικανότητες των μαθητών και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στο ελληνοαλβανικό σχολείο ‘’ Όμηρος’’ στην Κορυτσά και διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διγλωσσία και τη διδασκαλία της Ελληνικής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο/χειμώνα του σχολικού έτους 2022-2023. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί του συγκεκριμένου σχολείου και η συλλογή των δεδομένων έγινε με ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αποδέχονται τη διγλωσσική πραγματικότητα των μαθητών και να είναι υπέρ της διατήρησης και ανάπτυξης και των δυο γλωσσών. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αξιοποιούν πρακτικές ενίσχυσης της διγλωσσίας, ωστόσο η κατάρτισή τους είναι ελλιπής.
  • The Greek population of Albania has a long history and has been recognized by the Albanian state as a Greek ethnic minority. Children in the Greek diaspora are often raised in a bilingual and intercultural way. School classes are characterized by heterogeneity and the educational system is called upon to face this reality for the benefit of all students by using educational practices that promote students’ bilingual abilities and contribute to the development of respecting diversity. This research focuses on the Greek-Albanian school ‘’Homer’’ in Korytsa and explores the opinions of teachers on bilingualism and teaching the Greek language. The research was conducted in the fall/winter of the 2022-2023 school year. The research sample consisted of teachers of the specific school and the data collection was achieved through semi-structured interviews. From the analysis of the data it emerged that the teachers seem to accept the bilingual reality of the students and to be in favor of the maintenance and development of both languages. The results showed that teachers try to use several teaching practices to strengthen bilingualism, however their training is considered to be inadequate.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές