"Όμως ο πόλεμος δεν τέλειωσε ακόμα… μια site – specific performance για τον ελληνικό εμφύλιο". Επιτελέσεις της Ιστορίας στην Κοινότητα.

The war was not yet over… a site – specific performance about the Civil War in Greece. Dealing with History into local communities in a performative way. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 38
 7. Ραϋμόνδος Αλβανός
 8. Λάμπρος Φλιτούρης | Μήτσος Μπιλάλης
 9. Θέατρο της Κοινότητας, Θέατρο της Πραγματικότητας, Τοποειδικό/Ιδιοτοπικό θέατρο, ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, δημόσια ιστορία
 10. DIS60
 11. 1
 12. 33
 13. 3
  • Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει και να στοιχειοθετήσει επιστημονικά τις μεθοδολογικές και αισθητικές επιλογές του εγχειρήματος «Όμως ο πόλεμος δεν τέλειωσε ακόμα… μια site – specific performance για τον ελληνικό εμφύλιο. Επιτελέσεις της Ιστορίας στην κοινότητα». Αρχικά, εξηγεί τη δομή του συνολικού εγχειρήματος και παραθέτει μια αναλυτική περίληψη του σεναρίου, που γράφτηκε για να χρησιμοποιηθεί στο τελικό παραγόμενο, που ήταν μια  θεατρική παράσταση ειδικού χώρου. Στη συνέχεια, εξετάζει τις έννοιες του Θεάτρου της Κοινότητας, του Θεάτρου της Πραγματικότητας και του Τοποειδικού / Ιδιοτοπικού Θεάτρου (Site – Specific Performance) και πως αυτά χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο πρότζεκτ. Τέλος, τεκμηριώνει τη σύνδεση του συνολικού εγχειρήματος με τους σκοπούς της δημόσιας ιστορίας εντάσσοντάς το στο φάσμα του επιστημονικού της πεδίου.

  • The current dissertation attempts to present and to scientifically typeset the methodology and aesthetic (theatrical) options of the project: “The war was not yet over… a site – specific performance about the Civil War in Greece. Dealing with History into local communities in a performative way”. At first, explains the structure of the whole project and quotes an analytical abstract of the performative text which was written to be used at the final product of the project which was a site – specific performance. Consequently, analyzes the meaning of the Community Theatre, Documentary Theatre and the Site – Specific Performance and how these theatrical tools were used at this specific project. Finally, substantiates the connection of the whole project with the aims of the public history and includes this project in the wide spectrum of public history’s discipline.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές