Διάλεκτοι – Μειονοτικές Γλώσσες: Συγκριτική ανάλυση των στάσεων των εκπαιδευτικών ανάμεσα στα Βόρεια ιδιώματα και τη Βλαχική γλώσσα

Dialects – Minority Languages: A Comparative Analysis of Teachers' Attitudes between Northern Dialect and Vlach Language (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΣΟΥΚΑΝΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 188
 7. Φλιάτουρας, Ασημάκης
 8. Γεωγραφική γλωσσική ποικιλία, μειονοτική γλώσσα, Βόρεια ιδιώματα, Βλαχική γλώσσα, στάσεις εκπαιδευτικών
 9. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς
 10. 1
 11. 106
 12. 10
 13. Περιέχει πίνακες και γραφήματα
  • Πολλές έρευνες και μελέτες έχουν επισημάνει την αναγκαιότητα διάσωσης των διαλέκτων και των μειονοτικών γλωσσών, καθώς και τα πλεονεκτήματα που αποκομίζουν οι μαθητές από την αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση. Με βάση αυτές τις μελέτες στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εκπονήθηκε η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία που έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις διαλέκτους και στις μειονοτικές γλώσσες και ειδικότερα να αντιπαραβάλει τις στάσεις τους απέναντι στα Βόρεια ιδιώματα και στη Βλαχική γλώσσα.

   Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος με τη χρήση ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε 61 εκπαιδευτικούς των νομών Πιερίας και Πέλλας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, τα οποία συνεκτιμώνται και με παρόμοιες έρευνες, οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική γνώμη για τα Βόρεια ιδιώματα και γενικά τις διαλέκτους, τα θεωρούν ισότιμα με την Κοινή Νεοελληνική Γλώσσα, δεν πιστεύουν ότι αποτελούν εμπόδιο στην ακαδημαϊκή και κοινωνική εξέλιξη των ομιλητών τους και συμφωνούν ότι είναι καλό να ενταχθούν στη σχολική διδασκαλία. Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί, αν και έχουν θετική γνώμη γενικά για τις μειονοτικές γλώσσες και θεωρούν ότι αυτές, συμπεριλαμβανομένης της Βλαχικής γλώσσας, δεν αποτελούν εμπόδιο στην ακαδημαϊκή και κοινωνική εξέλιξη των ομιλητών τους, δεν συμφωνούν με την ένταξη στη σχολική διδασκαλία της Βλαχικής γλώσσας και γενικά των μειονοτικών γλωσσών.

  • Many researches and studies have highlighted the necessity of saving dialects and minority languages, as well as the advantages that students get from their use in school teaching. Based on these studies, in the context of the postgraduate study program "Modern attitudes in linguistics for teachers" of the Hellenic Open University, the present postgraduate thesis was prepared with the aim of investigating teachers' attitudes towards dialects and minority languages and, in particular, to contrast their attitudes towards Northern dialect/idioms and the Vlach language.

   The quantitative method, by using questionnaires, was used to conduct the research. The questionnaires were distributed to 61 teachers of the prefectures of Pieria and Pella. According to the results of this research, which are taken into consideration with similar researches, the teachers have a positive opinion of the Northern dialect/idioms and dialects in general, they consider them equal to the Modern Greek Language, they do not believe that they are an obstacle to the academic and social development of the their speakers and agree that it is good to be included in school teaching. On the other hand, teachers, although they generally have a positive opinion of minority languages and consider that they, including the Vlach language, do not constitute an obstacle to the academic and social development of their speakers, do not agree with the inclusion of Vlach language and minority languages in general in school teaching.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές