«Ανακαλύπτοντας» την γυναίκα στο έργο του Θανάση Βαλτινού μέσα από την οπτική του μεταμοντερνισμού και της αφηγηματολογίας.

Seeking women in Thanasi’s Valtinos΄ work in terms of postmodernism and Narratology. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΣΜΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 116
 7. ΑΡΑΒΑΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΔΑΣΚΑΛΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
 9. Βαλτινός, μεταμυθοπλασία, μεταμοντερνισμός, γυναικεία μορφή.
 10. Ειδικά θέματα πεζού λόγου
 11. Ειδικά θέματα πεζού λόγου
 12. 66
 13. 43
 14. 0
 15. Βαλτινός, μεταμυθοπλασία, μεταμοντερνισμός, γυναικεία μορφή, αυτοαναφορικότητα, αυτοδιακειμενικότητα, αυτοερμηνευτικότητα
  • Περίληψη

   Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Δημιουργική Γραφή και έχει ως αντικείμενο μελέτης την ανίχνευση του ρόλου της γυναίκας, ως κυρίαρχη λογοτεχνική μορφή της αφήγησης στο έργο του Θανάση Βαλτινού (1932-), υπό την οπτική του μεταμοντερνισμού και των μεταμυθοπλαστικών χαρακτηριστικών που στοιχειοθετούν το έργο του συγγραφέα. Ειδικότερα, η εργασία επιχειρεί πρώτον τον εντοπισμό των στοιχείων του μεταμοντερνισμού και της μεταμυθοπλασίας στο έργο του συγγραφέα δεύτερον, τον εντοπισμό των  παραπάνω στοιχείων στο πρωτογενές υλικό των βιβλίων του,  με στόχο τη διερεύνηση  της γυναικείας μορφής και του τρόπου που λειτουργεί.

   Η  ερευνητική μελέτη διαπιστώνει ότι οι  τεχνικές  της  μεταμυθοπλαστικής δεινότητας του Θανάση Βαλτινού παράγονται βάσει δύο κυρίαρχων συνιστωσών. Η πρώτη συνιστώσα είναι η ύπαρξη ενός λανθάνοντος αφηγηματικού πλαισίου, καίριου για την ερμηνεία του έργου. Η δεύτερη συνιστώσα είναι οι λανθάνουσες στρατηγικές συγγραφής και ανάγνωσης που ενυπάρχουν στο κείμενο. Δηλαδή, ο μεταμοντερνισμός στο έργο του Θανάση Βαλτινού συνίσταται από τις τεχνικές της αυτοερμηνευτικότητας, της αυτοδιακειμενικότητας και της  αυτοαναφορικότητας. Παράλληλα, η γυναικεία persona αναδεικνύεται  ως ένα  μεταμοντερνιστικό εργαλείο, το οποίο διαμορφώνει τα επίπεδα μορφής, δομής και ύφους. Τέλος, στην εργασία συμπεραίνεται πως η ιδιοσυστασία της γυναικείας φύσης αποτελεί  τον φορέα «της ψυχοπαθολογίας κάθε εποχής», κάτι που αποτελεί βασικό στοιχείο της θεματικής του Θανάση Βαλτινού.

   Το δημιουργικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει, στα πλαίσια της δημιουργικής γραφής, κείμενα και καταγραφές από γυναίκες αφηγήτριες  υπό μορφής ημερολογίου και έχει τίτλο Ημερολόγιο γυναικών.


  • This thesis has been written for the Master Program in Creative Writing and studies the woman and her role, as a dominant literary persona, from the perspective of postmodernism and the meta-fictions features, that define the work of Thanasi’s Valtinos (1932-). In particular, the study attempts first to identify the features of postmodernism and metafiction in the author's work and secondly, to identify the above features in the primary material of Valtinos’ books, in order to study the female persona and the way she functions in his narrations.

   The research study finds that Thanasi’s Valtinos’ metaplastic techniques are produced based on two dominant components. The first component is the existence of a latent narrative framework, crucial to the interpretation of the work. The second component is the latent writing and reading strategies inherent in the text. Postmodernism in the work of Thanasi’s Valtinos’ consists of the techniques of self-interpretation, self-intertextuality and self-referentiality. At the same time, the female persona emerges as a postmodernist tool, which constructs the levels of form, structure and style. Finally, the study concludes that the peculiarity of the female nature is the carrier of "the psychopathology of every age", and this is another key element of Thanasis Valtinos’ work.

   The creative part of the study includes, in the context of creative writing, texts and recordings by female narrators in the form of a diary and is entitled Women's Diary. 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές