"Η εβραϊκή παρουσία στην πόλη της Καβάλας: η αρχή της, το τέλος της, το σήμερα, το αύριο"

«The presence of Jews in the city of Kavala: the beginning, the end, today, tomorrow» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. ΚΑΒΑΛΑ, ΜΑΡΙΑ | ΠΑΛΗΚΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
 9. Εβραϊκή Κοινότητα, Καβάλα, Εβραίοι, Ολοκαύτωμα, Καπνεμπόριο, εβραϊκά μνημεία, Δημόσια Ιστορία, εκπαιδευτικό project
 10. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 11. 60
 12. 3
  • Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη της πολύχρονης εβραϊκής παρουσίας στην πόλη της Καβάλας. Σε όλη την έκταση της εργασίας γίνεται προσπάθεια να ξεδιπλωθεί η ιστορία των Εβραίων της πόλης μέσα από την ιστορία της ίδιας της πόλης της Καβάλας. Αρχικά, γίνεται μια μικρή ιστορική αναδρομή της πόλης, η οποία ξεκινά από την αρχαιότητα, περνά στο Βυζάντιο και καταλήγει στην νεότερη Ελλάδα. Φτάνοντας στην εποχή της Τουρκοκρατίας ξεκινά η ουσιαστική παρουσία των Εβραίων στην Καβάλα, καθώς υπήρξαν οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής. Έπειτα, η εργασία πραγματεύεται την δημιουργία και την ανάπτυξη της Εβραϊκής Κοινότητας Καβάλας. Το πώς οι Εβραίοι αυξάνονταν συνεχώς στην πόλη, μέχρι που κρίθηκε απαραίτητη η ανάγκη για την σύσταση μιας κοινότητας, στην οποία κάθε Εβραίος θα είχε τη θέση του και την ευκαιρία να ασκεί τα θρησκευτικά και κοινοτικά του καθήκοντα. Τα μέλη της Εβραϊκής Κοινότητας αυξάνονται ραγδαία μέχρι που η κοινότητα έχει νομική ισχύ με δικό της επίσημο καταστατικό. Στην συνέχεια, αφιερώνεται ένα μεγάλο μέρος της παρούσας μελέτης στο καπνεμπόριο. Υπήρξε κύρια οικονομική πηγή της πόλης και επιχειρηματικός τομέας στον οποίο απασχολήθηκαν πολλοί Καβαλιώτες Εβραίοι, είτε ως καπνέμποροι, είτε ως καπνεργάτες. Αναφέρονται οι Εβραίοι καπνέμποροι εντός και εκτός Καβάλας, καθώς και η συνδικαλιστική δράση των καπνεργατών. Το κεφάλαιο φτάνει μέχρι την σταδιακή εξασθένηση του καπνού και το τέλος του καπνεμπορίου στην περιοχή. Τα επόμενα κεφάλαια περιέχουν το τέλος της εβραϊκής παρουσίας. Αναφέρονται όλες οι βουλγαρικές κατοχές στην Καβάλα, με τελευταία την Βουλγαρική Κατοχή του Β’ Π.Π. και την οριστική εξόντωση των Εβραίων της Καβάλας από την Γερμανία σε συνεργασία με την Βουλγαρία. Έπειτα, γίνεται αναφορά στην επιστροφή των διασωθέντων Εβραίων και στην προσπάθεια ανασύστασης της κοινότητας. Γίνεται, επίσης, ανάλυση των ιστορικών συγκυριών των εβραϊκών μνημείων της πόλης. Τέλος, προτείνεται ένα εκπαιδευτικό project για παιδιά Ε’ και Στ’ Δημοτικού. Μέσα από την εκπαιδευτική δράση οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν την ιστορία της πόλης τους, μέσα από την πορεία 600 χρόνων του εβραϊκού στοιχείου σε αυτή.
  • This work is a study of the long-standing Jewish presence in the city of Kavala. Throughout the work, an attempt is made to unfold the history of the city's Jews through the history of the city of Kavala itself. Initially, there is a short historical review of the city, which begins from antiquity, passes to Byzantium and ends up in modern Greece. Reaching the time of the Turkish rule, the profound presence of Jews in Kavala begins, as they were the first inhabitants of the area. Then, the paper deals with the creation and development of the Jewish Community of Kavala. How the Jews presence continually increased in the city, until the need was deemed necessary for the establishment of a community, in which every Jew would have his place and the opportunity to perform his religious and communal duties. The membership of the Jewish Community grows rapidly until the community has legal force with its own statute. Subsequently, a large part of the present study is devoted to the tobacco trade. It was the main economic source of the city and a business sector in which many Jews in Kavala were employed, either as tobacco merchants or tobacco workers. The Jewish tobacco merchants inside and outside Kavala city are mentioned, as well as the trade union activity of the tobacco workers. The chapter reaches up to the gradual attenuation of tobacco and the end of the tobacco trade in the region. The next chapters contain the end of the Jewish presence. All the Bulgarian rules in Kavala are mentioned, the last being the Bulgarian Rule of 2nd W.W. and the final extermination of the Jews of Kavala by Germany with the cooperation of Bulgaria. Then, reference is made to the return of the rescued Jews and the attempt to reconstitute the community. There is also an analysis of the historical circumstances of the city's Jewish monuments. Finally, an educational project for 5th and 6th grade children is proposed. Through the educational activity, the students will have the opportunity to learn the history of their city, through the development of 600 years of the Jewish element in it.
 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές