Η Μικρασιατική Καταστροφή στα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

The Asia Minor Catastrophe in Secondary Education History textbooks (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 113
 7. Παληκίδης, Άγγελος
 8. Αιμιλία Σαλβάνου Αργυρή Κατσαρίδου
 9. Μικρασιατική Καταστροφή, σχολική Ιστορία, σχολικά βιβλία, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 10. Ιστορία και Εκπαίδευση/ Dis53
 11. 1
 12. 23
 13. 0
  • Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα της τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η Μικρασιατική Καταστροφή στα σχολικά εγχειρίδια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1924 έως τις μέρες μας. Η Μικρασιατική Καταστροφή και οι συνέπειές της για τον Ελληνισμό αποτελούν ένα από τα πιο επίμαχα ζητήματα στη διδασκαλία της σύγχρονης ιστορίας και στα αντίστοιχα σχολικά βιβλία. Συνιστα ένα τραυματικό κεφάλαιο της νεότερης Ιστορίας το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα σχολικά βιβλία της διαχρονικά. Τα αίτια της Μικρασιατικής Καταστροφής και η εμπλοκή των Μεγάλων Δυνάμεων αποτελούν ζητήματα που απασχολούν την έρευνα μέχρι και σήμερα. Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας ασχολείται με τη σχολική Ιστορία και το θεσμικό πλαίσιο συγγραφής των σχολικών βιβλίων στην Ελλάδα. Η επόμενη ενότητα του κεφαλαίου ασχολείται με τη Μικρασιατική Καταστροφή στη Δημόσια Ιστορία και στην ιστοριογραφία. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα σχολικά βιβλία Ιστορίας που αποτέλεσαν το υλικό της πτυχιακής εργασίας και τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν.Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με την ανάλυση των εγχειριδίων. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των συμπερασμάτων.

  • The subject of this paper is the way in which the Asia Minor Catastrophe is presented in secondary school textbooks, from 1924 till nowadays. The Asia Minor Catastrophe and the consequences for Hellenism, constitute one of the most controversial issues of modern history teaching and the corresponding school textbooks. It constitutes a traumatic chapter in modern history that is included in school books through time. The causes of the Asia Minor Catastrophe and the involvement of the Great Powers are topics of ongoing research. The first chapter of this thesis deals with school history and the institutional framework of writing school books in Greece. The next section of the chapter deals with the Asia Minor Catastrophe in Public History and historiography. In the next section, the history textbooks that formed the material of the thesis and the research questions that arose are presented. The third chapter deals with the analysis of the textbooks. In the fourth and last chapter, the conclusions are presented.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές